Valla eelarve 2010

KINNITATUD
26. märts 2010
määrus nr 4

Eelarve on vastu võetud Kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 , § 38 lõike 1 ja 3, § 39 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse § 9, § 11 lõike 2 punkti 2 ja § 12 lõikete 1 ja 3 ning § 22 , Laimjala valla  põhimääruses sätestatud korra alusel ja arvestades vallavalitsuse ja majanduskomisjoni taotlusi.

§ 1. Laimjala valla 2010 aasta eelarve tulud, finatseerimistehingud ja kulud (kroonides).
Kinnitada Laimjala valla 2010 aasta eelarve kogusummas 9 779 185.- krooni

1) eelarve tulud koos finantseerimistehingutega  9 779 185.- krooni:

3

TULUD

8 919 284.-

30

Maksud

4 786 620.-

3000

Füüsilise isiku tulumaks

4 351 620.-

3030

Maamaks

  435 000.-

32

Kaupade ja teenuste müük

1 142 000.-

320

Riigilõivud

45 000.-

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

90 000.-

3225

Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest

85 000.-

3230

Laekumised transpordi majandustegevusest

40 000.-

3232

Laekumised muude maj.küsimustega teg.asutuste majandusteg.

770 000.-

3237

Laekumised õiguste müügist

2 000.-

3238

Muu kaupade ja teenuste müük

110 000.-

35

Toetused

2 897 664.-

3500

Sihtotstarbelised toetused  jooksvateks kuludeks

7 500.-

3502

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

455 500.-

3502.00.07

Majandus- ja Kommkunikatsiooniministeerium

405 500.-

3502.03

Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt

50 000.-

352

Mittesihtotstarbelised toetused

2 434 664.-

352.00.17

Vabariigi Valitsus, s.h.

2 434 664.-

 

Tasandusfond § 5 lõige 1

944 000.-

 

Tasandusfond § 5 lõige 2

1 490 664.-

38

Muud tulud

93 000.-

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

40 000.-

3818

Varude müük

40 000.-

382

Tulud varadelt

53 000.-

3820

Intressi- ja vivisetulud hoiustelt

4 000.-

3825

Tulud loodusressursside kasutamisest

49 000.-

 

Finantseerimistehingud

859 901.-

2081.6

Võetud laenude tagasimaksmine

83 815.-

1001

Hoiuste vähendamine

943 716.-

 


2) eelarve kulud  9 779 185.- krooni:

 

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI

9 779 185.-

01

Üldised valitsussektori teenused

1 645 540.-

01111

Valla- ja linnavolikogu

150 000.-

50

s.h.personalikulud

65 000.-

01112

Valla- ja linnavalitsus

1 320 000.-

50

s.h.personalikulud

966 600.-

01114

Reservfond

50 000.-

01600

Muud üldised valitsussektori teenused

105 000.-

01700

Valitsussektori võla teenindamine

20 540.-

03

Avalik kord ja julgeolek

10 000.-

03100

Politsei

5 000.-

03200

Päästeteenistus

5 000.-

04

Majandus

1 255 000.-

04210

Maakorraldus

310 000.-

50

s.h.personalikulud

231 000.-

04510

Maanteetransport ( vallateede-ja tänavate korrashoid)

405 500.-

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerim.

60 000.-

04900

Muu majandus ( majanduse haldamine)

479 500.-

50

s.h. personalikulud

336 000.-

05

Keskkonnakaitse

175 000.-

05100

Jäätmekäitlus ( prügivedu)

125 000.-

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus

50 000.-

06

Elamu-ja kommunaalmajandus

314 000.-

06300

Veevarustus

224 000.-

50

s.h. personalikulud

35 100.-

06602

Kalmistud

90 00.-

50

s.h.personalikulud

76 000.-

07

Tervishoid

10 000.-

07210

Üldmeditsiini teenused

10 000.-

08

Vabaaeg,kultuur ja religioon

1 187 900.-

08102

Sporditegevus

5 000.-

08105

Laste muusika- ja kunstikoolid

15 000.-

08109

Vabaaja üritused

90 000.-

08201

Raamatukogud

250 000.-

50

s.h.personalikulud

150 100.-

08202

Rahva-ja kultuurimajad

325 000.-

50

s.h.personalikulud

223 000.-

08209

Seltsitegevus

15 000.-

08300

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

85 000.-

50

s.h. personalikulud

21 000.-

08400

Religiooni ja muud ühiskonnateenused

50 000.-

09

Haridus

4 232 000.-

09210

Lasteaed-koolid

3 300 000.-

50

s.h.personalikulud

2 100 000.-

09212

Põhikoolid

115 000.-

09220

Gümnaasiumid

371 000.-

09221

Täiskasvanute gümnaasiumid

11 000.-

09600

Õpilasveo eriliinid

420 000.-

50

s.h.personalikulud

91 000.-

09601

Muud hariduse abiteenused

15 000.-

10

Sotsiaalne kaitse

1 302 645.-

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

250 000.-

50

s.h. personalikulu

70 200.-

10200

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

70 000.-

10402

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

230 000.-

10701

Riiklik toimetulekutoetus

57 000.-

10800

Arendustegevus sotsiaalses kaitses ( Muhu hooldekodu osalus)

395 645.-

10900

Muu sotsiaalne kaitse,s.h. sotsiaalse kaitse haldus

300 000.-

50

s.h.personalikulud

231 000.-

 

§ 2. Eelarve vabajääk
Eelarve vabajäägiks kinnitada 40 000.- krooni.

§ 3. Reservfondi suurus
Reservfondi suuruseks kinnitada 50 000.- krooni

§ 4. Juhindudes “Laimjala valla eelarvest makstavate perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord “ (27.01.2009 .a. määrus nr 2) kinnitada järgmised määrad:
(1)  § 2. alusel sünnitoetuse
       määraks 5 500.- ( kui mõlemad vanemad on Laimjala valla ealnikud vähemalt 6 kuud enne lapse sündi või üksikvanem); ja 4000.-, kui üks vanem on Laimjala valla elanik vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;

(2) §4 lg 4 alusel koolilõputoetuse määr – põhihariduse omandamisel ja keskhariduse omandamisel 500.-
(3)  § 3 alusel matusetoetuse määraks 3000.- krooni;
§ 5. Lubada vallavalitsusel tulude viibimisel, eelarve kulude katmiseks, kasutada
    kassareservi selle tagastamisel samal eelarveaastal.

§ 6. Üle vallaeelarve laekunud tulude summasid võib kasutada volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvete kaudu.

§ 7. Rakendussätted
(1)  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuar 2010.a.
(2) Määrus jõustub 30. märts 2010.a.

 

Aarne Lember
Volikogu esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee