VALLA EELARVE 2011

KINNITATUD
03. märts 2011
määrus nr 2

Laimjala valla 2011.a. eelarve kinnitamine
Eeelave on vastu võetud Kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 , § 38 lõike 1 ja 3, § 39 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse § 9, § 11 lõike 2 punkti 2 ja § 12 lõikete 1 ja 3 ning § 22 , Laimjala valla  põhimääruses sätestatud korra alusel ja arvestades vallavalitsuse ja majanduskomisjoni taotlusi.
§ 1. Laimjala valla 2011 aasta eelarve tulud, finatseerimistehingud ja kulud (eurodes).
Kinnitada Laimjala valla 2011 aasta eelarve kogusummas 801 620.00 €

1) eelarve tulud koos finantseerimistehingutega  801 620,00 €:


3

TULUD

723 806,00

30

Maksud

312 848, 00

3000

Füüsilise isiku tulumaks

279 294,00

3030

Maamaks

  33 554,00

32

Kaupade ja teenuste müük

68 897,00

320

Riigilõivud

3 515,00

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

7 733,00

3225

Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest

6 327,00

3230

Laekumised transpordi majandustegevusest

2 556,00

3232

Laekumised muude maj.küsimustega teg.asutuste majandusteg.

45 634,00

3237

Laekumised õiguste müügist

 

3238

Muu kaupade ja teenuste müük

3 132,00

35

Toetused

336 831,00

3500

Sihtotstarbelised toetused  jooksvateks kuludeks

3 018,00

3500.00.08

Põllumajandusministeerium

639.00

3500.00.09

Rahandusmionisteerium

766.00

3500.00.11

Sotsiaalministeerium

1613.00

3502

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

187 951,00

3502.00.07

Majandus- ja Kommkunikatsiooniministeerium

28 606,00

3502.03

Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt

159 345,00

352

Mittesihtotstarbelised toetused

145 862,00

352.00.17

Vabariigi Valitsus, s.h.

145 862,00

 

Tasandusfond § 5 lõige 1

59 102,00

 

Tasandusfond § 5 lõige 2

86 760,00

38

Muud tulud

5 230,00

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

1 598,00

3818

Varude müük

1 598,00

382

Tulud varadelt

3 132,00

3820

Intressi- ja vivisetulud hoiustelt

256,00

3825

Tulud loodusressursside kasutamisest

2 876,00

388

Muud tulud

500.00

3882

Saastetasud

500.00

 

Finantseerimistehingud

77 814,00

2081.5.8

Laenude võtmine muudelt residentidelt

34 484,43

2081.6

Võetud laenude tagasimaksmine

-10 559,97

1001

Hoiuste vähendamine

53 889,54

 

2) eelarve kulud 801 620 €:

 

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI

801 620,00

01

Üldised valitsussektori teenused

101 404 00

01111

Valla- ja linnavolikogu

7 030,00

50

s.h.personalikulud

 1 598,00

01112

Valla- ja linnavalitsus

84 363,00

50

s.h.personalikulud

63 720,00

01114

Reservfond

3 196,00

01600

Muud üldised valitsussektori teenused

4 474,00

01700

Valitsussektori võla teenindamine

2 341,00

03

Avalik kord ja julgeolek

320,00

03100

Politsei

320,00

04

Majandus

80 375,00

04210

Maakorraldus

19 813,00

50

s.h.personalikulud

14 764,00

04510

Maanteetransport ( vallateede-ja tänavate korrashoid)

28 606,00

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerim.

1 278,00

04900

Muu majandus ( majanduse haldamine)

30 678,00

50

s.h. personalikulud

18 534,00

05

Keskkonnakaitse

62 200,00

05100

Jäätmekäitlus ( prügivedu)

7 350,00

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus

54 850,00

06

Elamu-ja kommunaalmajandus

171 118,00

06300

Veevarustus

165 046,00

50

s.h. personalikulud

8 884,00

06602

Kalmistud

6 072,00

50

s.h.personalikulud

4 730,00

07

Tervishoid

320,00

07210

Üldmeditsiini teenused

320,00

08

Vabaaeg,kultuur ja religioon

56 115,00

08102

Sporditegevus

320,00

08105

Laste muusika- ja kunstikoolid

3 323,00

08109

Vabaaja üritused

6 136,00

50

s.h. personalikulud

371.00

08201

Raamatukogud

15 978,00

50

s.h.personalikulud

10 226,00

08202

Rahva-ja kultuurimajad

20 771,00

50

s.h.personalikulud

14 252,00

08209

Seltsitegevus

959,00

08300

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

5 432,00

50

s.h. personalikulud

 2 269,00

08400

Religiooni ja muud ühiskonnateenused

3 196,00

09

Haridus

24 8071,00

09110

Eelharidus

2 045.00

09210

Lasteaed-koolid

191 773,00

50

s.h.personalikulud

135 612,00

09212

Põhikoolid

6 391,00

09220

Gümnaasiumid

18 718,00

09221

Täiskasvanute gümnaasiumid

1 662,00

09600

Õpilasveo eriliinid

26 843,00

50

s.h.personalikulud

5 816,00

09601

Muud hariduse abiteenused

639,00

10

Sotsiaalne kaitse

81 697,00

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

15 978,00

50

s.h. personalikulu

1 247,00

10200

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

639,00

10402

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

14 700,00

10701

Riiklik toimetulekutoetus

6 222,00

10800

Arendustegevus sotsiaalses kaitses ( Muhu hooldekodu osalus)

19 173,00

10900

Muu sotsiaalne kaitse,s.h. sotsiaalse kaitse haldus

24 985,00

50

s.h.personalikulud

17 000

 

§ 2. Eelarve vabajääk
Eelarve vabajäägiks kinnitada 2 556,47 €.

§ 3. Reservfondi suurus
Reservfondi suuruseks kinnitada 3 196,00 €

§ 4. Juhindudes “Laimjala valla eelarvest makstavate perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord “ (27.01.2009 .a. määrus nr 2) kinnitada järgmised määrad:
(1)  § 2. alusel sünnitoetuse
       määraks 351,51 € ( kui mõlemad vanemad on Laimjala valla ealnikud vähemalt 6 kuud enne lapse sündi või üksikvanem); ja 255,65 €, kui üks vanem on Laimjala valla elanik vähemalt 6 kuud enne lapse;

(2) §4 lg 4 alusel koolilõputoetuse määr – põhihariduse omandamisel ja keskhariduse omandamisel 31,96 €
(3)  § 3 alusel matusetoetuse määraks  191,73 €.-
§ 5. Lubada vallavalitsusel tulude viibimisel, eelarve kulude katmiseks, kasutada
    kassareservi selle tagastamisel samal eelarveaastal.

§ 6. Üle vallaeelarve laekunud tulude summasid võib kasutada volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvete kaudu.

§ 7. Rakendussätted
(1)  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuar 2011.a.
(2) Määrus jõustub 07. märts 2011.a.

 

Aarne Lember
Volikogu esimees

 

Valla eelarve 2010

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee