LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr.1
25. jaanuar 2012.a.

Laimjala valla hankekord


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja riigihangete seaduse  § 10 lg 1 p 2, § 13¹, § 15, § 16 lg 1 alusel.

 

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Korra eesmärk ja reguleerimisala
(1) Käesoleva korra (edaspidi: kord) eesmärk on tagada Laimjala valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine ning  isikute võrdne kohtlemine asjade ostmisel, teenuste tellimisel, ideekonkursside korraldamisel ja ehitustööde tellimisel.
(2) Kord sätestab hangete piirmäärad ning hangete menetlemise korra Laimjala Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) ja vallavalitsuse poolt hallatavate asutuste poolt korraldatavate riigihangete ja alla riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid jäävate hangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamisel ning lihtsustatud korras teenuse tellimisel.
2.1 asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral
40 000 (nelikümmend tuhat) eurot ja üle selle;
2.2 ehitustööde tellimise korral 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot ja üle selle.
2.3 korra punktis.(2) nimetatud lihthangete eeldatav hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on vastavalt RHS § 15:
2.4 asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral vähemalt 10 000 (kümme tuhat), kuid vähem kui 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot;
2.5 ehitustööde tellimise korral vähemalt 30 000 (kolmkümmend tuhat), kuid vähem kui 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot.

 

§ 2. Mõisted
(1) Hange – vallavalitsuse või hallatava asutuse poolt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine ja ehitustööde tellimine vastavalt käesolevale korrale.
(2) Hankija - vallavalitsus, hallatavad asutused ning valla ainuomandis olevad äriühingud ja mittetulundusühingud.
(3) Pakkuja - isik, kes on esitanud hankemenetluses pakkumuse.
(4) Hanke eest vastutav isik - Hankija poolt määratud isik või isikud.
(5) Hankeleping – hanke tulemusena hankija poolt ühe või mitme isikuga sõlmitud vastastikuste varaliste kohustustega leping, mille esemeks on asjad, teenused või ehitustööd. Hankelepingule kohaldatakse õigusaktides vastava lepingu liigi kohta sätestatut.
(6) Lihthange – hange, mille maksumus on eeldatavalt üle riigihangete seaduse § 15 lõikes 3 toodud piirmäära.

 

§ 3. Hanke üldpõhimõtted
Hanke korraldamisel on hankija kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
1) hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
2) hankija peab tagama hanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse;
3) hankija peab kohtlema kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
4) hankija peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise hankel;
5) hankija peab vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
6) võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi;
7) hanget ei või jaotada osadeks hanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete eiramiseks, eriti kui hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd.
8) avariiolukordades on hankijal õigus probleemi kiireks lahendamiseks ja töövõtja leidmiseks teha otsus pakkumismenetlust korraldamata. Vastuvõetud otsuse põhjenduste kohta esitab hankija kirjaliku selgituse vallavalitsusele.

 

2. Peatükk

Hankemenetlus

§ 4. Hankeplaan
(1) Hangete planeerimise eesmärgil kinnitab vallavalitsus oma korraldusega hiljemalt iga aasta eelarve kinnitamisele järgneva 30 päeva jooksul jooksva aasta hankeplaani. Hankeplaani koostamiseks esitavad allasutuste juhid ja eelarve valdkondade eest vastutajad hiljemalt iga aasta 1. detsembril vallavanemale info  järgmisel kalendriaastal vajalike hangete korraldamise kohta.
(2) Hankeplaanis kajastuvate hangete maksumuse alampiiri, hanke info alammäära (hanke nimetus, tähtajad, maksumus jms) ja hankeplaani muutmise tingimused kehtestab vallavalitsus.
(3) Hankeplaanis määratakse kindlaks isik või isikud, kes vastutavad hanke läbiviimise ja hankelepingu täitmise eest.

 

§ 5. Hankemenetluse korraldamine
(1) Juhul, kui hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab riigihangete seaduse §-s 15 toodud piirmäära moodustab vallavalitsus hankekomisjoni. Vallavalitsus määrab komisjoni esimehe, sekretäri ja teised komisjoni liikmed ning määrab hankemenetluse liigi. Komisjoni kuulub vähemalt kolm liiget. Komisjoni töösse võib kaasata sõltumatuid eksperte. Otsused hankemenetluses teeb komisjoni ettepanekute alusel vallavalitsus.
(2) Vallavalitsus toimib, kui hankekomisjon, juhul, kui hanke eeldatav maksumus ületab riigihangete seaduse § 15 lõikes 3 toodud piirmäära. Lihthange viiakse läbi vastavalt riigihangete seaduse § 18² nõuetele.
(3) Hankekomisjoni ülesanne on koostöös hanke eest vastutava isikuga hankedokumentide ettevalmistamine, pakkumuste avamine, pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine, pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine, seaduses ettenähtud juhtudel läbirääkimiste pidamine pakkujatega, pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine ning ettepanekute esitamine vallavalitsusele hankemenetluses otsuste tegemiseks.
3.1 Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest.
3.2 Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär.
(4) Hankijal on õigus volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

 

§ 6. Hankemenetluse algatamine
(1) Hanke eest vastutav isik esitab hanke algatamise taotluse koos hanke tehnilise kirjeldusega (hanke lähteülesandega) vallavanemale vähemalt 60 päeva enne eeldatavat hankemenetluse algust.
(2) Hanke  eest vastutav isik vastutab hanke algatamise taotluses esitatud andmete õigsuse eest.
(3) Hanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid ning esitab need vastavalt käesolevale korrale hankekomisjonile või vallavalitsusele kinnitamiseks vähemalt 14 päeva enne hankemenetluse algust.
(4) Hanketeade avaldatakse vastavalt seadusele riigihangete registris ja/või valla veebilehel.

 

§ 7. Hanked alla lihthanke piirmäärade ja lihtsustatud korras tellitavad teenused
(1) Lihthanke piirmääradest väiksemate hangete puhul tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud põhivara maksumust ületavate asjade ostmisel ning samaväärse maksumusega teenuste tellimisel tuleb võimaluse korral võtta vähemalt kolm pakkumust.
(2) Hankelepingud maksumusega alla 1000 (tuhat) eurot võib sõlmida suuliselt, sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel.
(3) Lihtsustatud korras tellitava teenuse hankelepingu sõlmib vallavanem või vastutusala juht vastavalt oma pädevusele sõltumata hankelepingu maksumusest.

 

§ 8. Lõppsätted

Kord jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuaril 2012. aastal.

 

Aarne Lember
vallavolikogu esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee