LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr.6
15. oktoober 2012.a.

Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

Määrus kehtestatakse “kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 23 lg 1, § 282, § 41 ja “Perekonnaseaduse”
§ 96 alusel

 

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus sätestab hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra.
(2) Hooldajatoetuse  eesmärk on tagada keskmise, raske ja sügava puudega isikule igapäevane juhendamine ja järelvalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

 

§ 2. Mõisted

(1) Hooldatav on:
1) keskmise, raske või sügava puudega 3-16 aastane laps, kelle igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve vajadus on määratud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme tuvastamise otsusega;
2) raske või sügava puudega 16-18 aastane laps ja raske või sügava puudega täisealine isik, kellele on määratud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme tuvastamise otsusega raske või sügav puue ja kes vaimsete või kehaliste puuete tõttu vajab abi igapäevasel toimetulekul või  oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel;

(2) Hooldaja  on:
1) vallavalitsuse korraldusega määratud isik, kes tagab hooldatavale vajaliku hoolduse;
2) alaealiste puhul- üks tema vanematest või eestkostja, kasuvanem või perekonnas
hooldamise lepingu alusel olev hooldaja;

(3) Hooldus – (edapidi ka hooldamine) hooldaja igapäevane füüsiline tegevus
hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ja juhendamiseks söömisel, hügieenitoimingutes,
riietumisel, liikumisel või suhtlemisel;

(4) Kõrvalabi- ja juhendamine – abi osutamine  isikule, kes ei tule
täielikult või osaliselt toime oma igapäevaeluga ( toiduainetega varustamine, söömine, söögi valmistamine, kütmine, liikumine, suhtlemine, ametiasutustes asjaajamine jne.); 

(5) Järelvalve -ohutuse  tagamine isiku suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste tervisele või varale;
(6) Hooldajatoetus – igakuine sotsiaaltoetus hooldajale, kelle hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet vähemalt igal ööpäeval;

(7) Ülalpidamiskohustuslane- isik, kellel on tulenevalt perekonnaseadusest ülalpidamiskohustus  - abivajavat töövõimetut või puudega  abikaasat, täisealisi puudega lapsi, alaealisi lapsi,vanemat või vanavanemat;

(8) Pereliikmed – puudega isiku abikaasa, tema lapsed ja vanemad

(9) Puudega lapse pere – pere, kelle kuni 18-aastasele lapsele on määratud keskmine, raske või sügav puue.

 

§ 3. Hoolduse seadmise, hooldaja ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

(1) Hoolduse seadmiseks esitab hooldust vajav isik, pereliige või hooldaja  vormikohase taotluse  koos isikut tõendava dokumendiga valla sotsiaaltöötajale;

(2)Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid ja hooldusvajadust tõendavaid dokumente.

 

§ 4. Hoolduse seadmine ja hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

(1) Hooldusvajaduse hindamiseks teeb sotsiaaltöötaja hooldatava kodukülastuse, mille käigus selgitab välja hoolduse vajaduse ja hooldaja võimalused  hooldatavale  kõrvalabi, juhendamise või järelvalve osutamiseks ja täidab abivajaja kaardi (Kinnitatud Laimjala Vallavolikogu  26.04.2007.a. määrusega nr.11, lisa 1)

(2) Taotlus vaadatakse läbi vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul, kelle
ettepaneku alusel teeb vallavalitsus korralduse hoolduse seadmise, hooldaja määramise  ja hooldajatoetuse maksmise kohta 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast.

(3) Hooldus seatakse hooldusvajadusega puudega täisealisele isikule ja puudega lapsele, kes vajavad hooldamist ja järelvalvet igal ööpäeval ning seda ei ole võimalik tagada ülalpidamiskohustusega pereliikmete poolt või kelle toimetuleku saab tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

(4) Hooldust teostab hooldust vajavale isikule vallavalitsuse poolt  määratud hooldaja. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.
Hooldaja konkreetsed ülesanded ja kohustused määratakse hoolduslepinguga (Lisa nr.2) Hoolduse kehtivuse ajal saab lepingut täiendada ja muuta hooldatava, hooldaja ja sotsiaalnõuniku ühisel kirjalikul kokkuleppel.

(5) Hooldajatoetus määratakse
1) täiskasvanute puhul raske ja sügava puudega isiku hooldajale;
2) keskmise, raske ja sügava puudega 3-16-aastase lapse  ühele vanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
3) raske ja sügava puudega 16-18 aastase lapse ühele vanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

(6)Hooldajatoetuse määramisel võetakse täiendavalt arvesse  asjaolu, kui
tööealine pereliige ei saa raske või sügava puudega isiku hooldamise tõttu töötada;

(7) Hooldajatoetus määratakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust ning makstakse hooldaja arvelduskontole  hiljemalt arvestatava kuu viimaseks kuupäevaks.

(8) Vallavalitsusel on õigus vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul erandkorras seada hooldus ja määrata hooldustoetus hooldajale, kes ei vasta § 4 lg 3 määratud  tingimustele.

(9) Ühel hooldajal võib olla ka mitu hooldatavat.

 

§ 5. Hooldajatoetuse maksmine

(1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt kuni hooldusvajaduse muutumiseni või hooldusvajaduse äralangemiseni.
(2) Hooldajatoetus makstakse täiskasvanud hooldatava korral isiku hooldajale, laste puhul ühele lapsevanemale või eeskostjale.

 

§ 6. Hooldajatoetuse maksmisest keeldumine, peatamise ja maksmise lõpetamine

(1) Hooldajatoetust ei määrata ega maksta:
1) alaealisele isikule;
2) täisealise hooldatava hooldajale, kui hooldaja on hooldatavale; ülalpidamiskohustuslane vastavalt perekonnaseaduse 8. pt. 1. jagu § 96 alusel
3) hooldajatoetust ei maksta hooldajale, kellel endal on raske või sügav puue.

(2) Hooldajatoetuse  maksmisest keeldumisest teatab vallavalitsus  taotlejale kirjalikult ühe kuu  jooksul alates avalduse laekumise kuupäevast.

(3) hoolduse seadmine ja hooldaja määramine ja hooldustoetuse maksmine lõpetatakse sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsuse korralduse alusel järgmistel juhtudel:
1) hooldatava või hooldaja avalduse alusel;
2) hooldatava elama asumisel hoolekandeasutusse;
3) hooldatava või hooldaja surma korral;
4) hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
5) hooldatava hooldusvajadus on ära langenud;

(4) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse, kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil.

(5) Hooldajatoetuse maksmine  peatatakse või lõpetatakse seda tingivate asjaolude tekkimise kuupäevale järgnevast kuust.

 

§ 7. Vaidluste lahendamine

(1) Vallavalitsuse korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide vallavalitsusele. Vallavalitsusele esitatud vaide vaatab läbi sotsiaalkomisjon. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast,millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(2) Isikul, kelle vaie jääb vaidementluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidementluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumentluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

§ 8. Teatamiskohustus

(1) Hooldajatoetuse  saajad on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teavitama vallavalitsust või sotsiaalnõunikku asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse  maksmise lõpetamise, peatamise või suuruse muutmise.

(2) Hooldaja on kohustatud teavitama sotsiaalnõunikku hooldusega seoses tekkinud probleemidest, enda või hooldatava haiglaravil viibimisest, hooldusvajaduse muutmisest ja teistest põhjustest, mis takistavad kokkulepitud mahus hooldaja kohustuste täitmist.

§ 9. Hooldajatoetuse  suurus

(1) Hooldajatoetus määrad:
1) raske puude korral 15 EUR;
2) sügava puude korral 20 EUR.

(2) Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul ja vallavalitsuse korraldusega võib toetuse summat vastavalt vajadusele muuta.
 
§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 16.detsembr 2010.a määrus nr.24 “Hooldajatoetuse ja invavahenditetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord”.

§ 11. Määruse jõustumine ja rakendamine

(1) Määrus jõustub 19. oktoober 2012.a.

(2) Määrust rakendatakse 01. novembrist 2012.

 

Aarne Lember
Volikogu esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee