Korraldatud jäätmeveo tingimused

§ 1 Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

(1) KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt (jäätmeseadus § 66 lg 1);
(2) VEOPIIRKOND on volikogu määrusega kindlaks määratud omavalitsuse haldusterritooriumi osa, kus korraldatakse regulaarne olmejäätmete kogumine ja vedu, mida teostab üks selleks eri-ja ainuõigust omav jäätmeveoettevõte;
(3) SEGAOLMEJÄÄTMED on Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 102 "Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu" jäätmekoodiga 20 03 01 prügi (segaolmejäätmed);
(4) JÄÄTMEVALDAJA on jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed (jäätmeseadus § 9). Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum (jäätmeseadus § 69 lg 2);
(5) JÄÄTMEVEDAJA on avaliku konkursi korras välja valitud jäätmeveoettevõte, kellel on ainuõigus teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedu konkreetses jäätmeveo piirkonnas.
(6) KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEENUSTASU on jäätmevaldaja poolt jäätmevedajale korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlemise eest makstav ühekordne konteineri tühjendustasu.
(7) KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEENUSTASU PIIRMÄÄR on  korraldatud jäätmeveo teenustasu määr, millest ei saa korraldatud jäätmeveo teenustasu kõrgem olla;
(8) JÄÄTMELEPING on dokument, millega isikud reguleerivad omavahelisi suhteid jäätmete kogumiseks ja üleandmiseks veoteenuse osutajale või teistele vastavate jäätmete vastuvõtu õigust omavatele isikutele.

§ 2 Laimjala, Leisi, Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala valdade haldusterritooriumid on korraldatud jäätmeveo kohustusega ala, välja arvatud järgmised piirkonnad:

(1) Leisi vallas Täätsi küla kogu ulatuses, Liiva küla kogu ulatuses, Nava küla kogu ulatuses, osaliselt Peederga küla (Uuetalu mv, Luki mv, Tõnise mv), osaliselt Mujaste küla (Kalda mv), osaliselt Õeste küla (Kiviaia mv);
(2) Muhu vallas Kesselaid;
(3) Orissaare vallas Kõinastu laid;
(4) Pöide vallas Are küla kogu ulatuses, Kakuna küla kogu ulatuses, Keskvere küla kogu ulatuses, Koigi küla kogu ulatuses, Kübassaare küla kogu ulatuses, Leisi küla kogu ulatuses, Metsara küla kogu ulatuses, Muraja küla kogu ulatuses, Nenu küla kogu ulatuses, Reina küla kogu ulatuses, Sundimetsa küla kogu ulatuses, Talila küla kogu ulatuses, Unguma küla kogu ulatuses, osaliselt Neemi küla (Niitamäe mv), osaliselt Oti küla (Saare mv, Kraavi mv, Mäeotsa mv, Kalda mv, Mäe mv, Hoppi mv, Ojavoolu mv, Vahtraaugu mv, Loigu mv, Suuremetsa mv, Tamme mv) osaliselt Ardla küla (Uustalu mv, Kaomäe mv, Ristati mv, Aasa mv), osaliselt Iruste küla (Kabuna mv, Torupilli mv, Kase mv), osaliselt Kahutsi küla (Pauluse mv, Madise mv, Tohvri mv, Tänava mv, Teisi mv), osaliselt Kõrkvere küla (Vana-Koplimäe mv, Koplimäe mv, Tika mv, Kuuse mv, Õunapuu mv), osaliselt Mui küla (Vana-Tooma mv, Tooma mv, Kalmedu mv, Olli mv, Andruse mv, Kopli mv), osaliselt Puka küla (Mulgu mv, Puka mv, Pähklimetsa mv, Kasesalu mv), osaliselt Uuemõisa küla (Olli mv, Mäe mv, Mulgu-Lille mv), osaliselt Veere küla (Antsu mv, Põlde mv), osaliselt Välta küla (Sika mv, Hansu mv, Kiudu mv, Koordi mv, Nurme mv). 
(5) Valjala vallas Väkra küla kogu ulatuses, osaliselt Jursi küla (Niidi mv), osaliselt Kogula küla (Aru mv, Kalmu mv, Välja mv), osaliselt Kuiste küla (Sikka mv), osaliselt Lööne küla (Ado mv, Niidi mv), osaliselt Männiku küla (Aaviku mv, Jaani-Jurna mv), osaliselt Põlluküla küla (Linnumäe mv, Oti mv), osaliselt Röösa küla (Kaasiku mv, Lepna mv, Pärdi mv, Tammiku mv), osaliselt Siiksaare küla  (Põessaare mv), osaliselt Turja küla (Vaidla mv), osaliselt Vanalõve küla (Künka mv, Tammevälja mv), osaliselt Veeriku küla (Vete mv), osaliselt Vilidu küla (Rauna mv, Tõnu mv, Vilidu-Jaagu mv), osaliselt Võrsna küla (Loja mv).

§ 3  Käesoleva määruse § 2 sätestatud korraldatud jäätmeveo kohustusega ala moodustab ühe veopiirkonna.

§ 4 Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmeid (jäätmekood 20 03 01) ja segaolmejäätmete sortimisel järele jäävad jäätmeid (jäätmekood 20 03 98), mis on ette nähtud prügilasse viimiseks.

§ 5 Korraldatud jäätmeveoga liitumine

(1) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas (jäätmeseadus § 69 lg 1). Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil ta on liitunud korraldatud jäätmeveoga (jäätmeseadus § 69 lg 11).
(2) Jäätmevaldaja elu- või tegevuskohaga käesoleva määruse § 2 sätestatud korraldatud jäätmeveo kohustusega alas loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga ning peab sõlmima jäätmevedajaga jäätmelepingu. 
(3) Jäätmevaldaja käesoleva määruse tähenduses on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum (jäätmeseadus § 69 lg 2).
(4) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba (jäätmeseadus § 69 lg 4¹).
(5)Kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest (jäätmeseadus § 69 lg 4);
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tähtaja määramiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad. (JS § 69 lg 44);
(7) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta
20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks vastavat kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates (jäätmeseadus § 69 lg 5-51).

§ 6 Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg

(1) Korterelamul on jäätmemahuti maht arvestusega vähemalt 50 liitrit korteri kohta, kuid minimaalse mahuga 140 liitrit korterelamu kohta. Ühepereelamul on minimaalne jäätmemahuti maht 80 liitrit;
(2) Hajaasustuses võivad jäätmevaldajad kasutada individuaalset jäätmemahutit või ühiskasutuses jäätmemahutit, kusjuures jäätmevedajaga lepingu sõlminud isik peab esitama asukohajärgsesse omavalitsusse nimekirja elanikest, kes on sõlminud kokkuleppe ühiskasutuses jäätmemahuti kasutamiseks;
(3) Jäätmemahuti tühjendamise sagedus on tiheasustusalal paiknevate elamute puhul vähemalt
1 kord nelja nädala jooksul, hajaasustusalal paiknevate elamute puhul vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul;
(4) Ettevõtted ja asutused valivad jäätmemahuti suuruse vastavalt kinnistul toimuvate tegevuste iseloomust tingitud olmejäätmete sarnaste jäätmete tekkele, kuid minimaalne jäätmemahuti maht peab olema 140 liitrit kinnistu kohta. Jäätmemahuti tühjendamise sagedus on tiheasustusalal paikneva kinnistu puhul vähemalt 1 kord nelja nädala jooksul, hajaasustusalal paikneva kinnistu puhul vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul;
(5) Juhul, kui mingil perioodil tekib jäätmeid tavapärasest rohkem, saab jäätmevaldaja tellida eraldi veo, mille eest tasutakse vastavalt kehtivale hinnakirjale.
(6) Juhul, kui kinnistul on korraldatud veosüsteemiga käideldavate jäätmete teke tavapärastest väiksem, saab asukohajärgselt vallavalituselt taotleda erandkorras väiksemate konteinerite paigaldamist.
(7) Jäätmevedaja teavitab veopiirkonnas asuvaid jäätmevaldajaid päevadest, millal toimub jäätmevedu.

§ 7 Käesoleva määruse § 6 lg 6 toodud erandite kohta sätestatakse järgmist:

(1) koos erandi tegemise taotlusega esitab taotleja vallavalitsusele põhjenduse, milleks on täidetud küsimustik jäätmetekke kohta;
(2) erandi saanud jäätmevaldaja on kohustatud asukohajärgsele vallavalitsusele esitama kord aastas aruande jäätmete tekitamise ja käitlemise kohta. Aruande esitamise tähtaeg märgitakse erandi tegemise otsusesse;
(3) erand kehtib kuni 1 aasta + aruande läbivaatamiseks kuluv aeg (maksimaalselt 1 kuu);
(4) otsus erandi pikendamise kohta tehakse jäätmevaldajalt vastavasisulise taotluse saamisel ja ainult pärast käesoleva määruse § 7 lg 2 nimetatud aruande läbivaatamist.

§ 8 Korraldatud jäätmeveo teenustasu

(1) Korraldatud jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veokulud (jäätmeseadus § 66 lg 5).
(2) Korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse kindlaksmääramisel juhindutakse jäätmete liigist, kogusest, omadustest, jäätmeveo teenindussagedusest ning teistest asjaoludest, mis oluliselt mõjutavad käitlemise maksumust (jäätmeseadus § 66 lg 6).
(3) Jäätmevedajale makstavad korraldatud jäätmeveo teenustasud ei tohi olla suuremad ühise jäätmeveopiirkonna moodustavate omavalitsuste vallavolikogude poolt kehtestatud korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmääradest.
(4) Korraldatud jäätmeveo teenustasu peab sisaldama tasu konteineri tühjendamise, jäätmete transpordi ning edasise käitlemise ning nende toimingutega vältimatult kaasnevate tegevuste eest.
(5) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veo maksumus kujuneb vastavalt kinnistule paigaldatud konteinerite mahust ja tühjendussagedusest ning ei sõltu konteinerite täitumise määrast. Juhul kui kokkuleppel jäätmevedajaga kasutatakse konteinereid, mille maht ei kajastu käesoleva määruse § 9 lg 1 toodud tabelis, arvestatakse teenustasu mahult lähima konteineri järgi. Teenustasule lisatakse konteinerite rendi maksumus, kui konteinerid ei ole jäätmevaldaja omanduses. Teenustasule ei või lisada täiendavaid lisatasusid.
(6) Jäätmevaldaja maksab korraldatud jäätmeveo eest teenustasu vastavalt jäätmevedaja esitatud arvetele.
(7) Jäätmevedajal puudub õigus ühepoolselt muuta korraldatud jäätmeveo teenustasusid.
(8) Jäätmevedaja võib taotleda korraldatud jäätmeveo teenustasu muutmist veopiirkonnas, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veotasu ja/või jäätmete äraandmisega seotud kulusid jäätmekäitluskohas. Objektiivseteks asjaoludeks loetakse asjaolusid, mis on seotud pakkumise esitamise järgselt kehtestatud jäätmete vastuvõtu hinnaga jäätmekäitluskohas või veoteenust mõjutavate kuludega. Veoteenuse all mõistetakse jäätmete kogumist veopiirkonnas ja sõitu jäätmekäitluskohta.
(9) Jäätmevedaja poolt esitatud korraldatud jäätmeveo teenustasude või teenustasu piirmäärade  muutmise taotlus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1) milliseid teenustasusid või teenustasu piirmäärasid jäätmevedaja suurendada soovib;
2) milliste asjaolude tõttu soovib jäätmevedaja teenustasusid või teenustasu piirmäärasid muuta;
3) millised on jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude või teenustasu piirmäärade    suurused koos taotletavate teenustasude või teenustasu piirmäärade kalkulatsiooniga, kus on      näidatud jäätmevedaja poolt korraldatud jäätmeveo läbiviimiseks tehtavad kulutused     kululiikide kaupa.

(10) Korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmise taotlus, kui see ei ületa kehtestatud piirmäärasid, esitatakse veopiirkonna vallavalitsustele, kes vaatavad taotluse läbi 30 päeva jooksul.
(11) Jäätmevedajale makstava korraldatud jäätmeveo teenustasude suuruse muutmise otsustavad ühise veopiirkonna moodustavate omavalitsuste vallavalitsused. Korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse muutmisel lähtuvad vallavalitsused sellest, kui palju on jäätmevedaja poolt tehtavad kulutused korraldatud jäätmeveo läbiviimiseks muutunud alates kehtiva teenustasu suuruse jõustumise hetkest. Juhul, kui korraldatud jäätmeveo teenustasu muutmine on tingitud korraldatud jäätmeveo konkursi läbiviimisest, lähtuvad vallavalitsused teenustasu muutmisel korraldatud jäätmeveo konkursi tulemustest. Korraldatud jäätmeveo teenustasu muutmine jõustub, kui selle on heaks kiitnud kõik ühise jäätmeveopiirkonna moodustavate omavalitsuste vallavalitsused.

 § 9 Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär

(1) Konteineri ühekordse tühjendamise teenustasu piirmäärad koos käibemaksuga on järgmised:


Konteineri maht (m³)


teenustasu piirmäär (EEK)


teenustasu piirmäär (EUR)

0,08

86

5,50

0,14

100

6,39

0,24

124

7,93

0,6

214

13,68

0,8

265

16,94

1,0

315

20,13

1,5

428

27,35

2,5

657

41,99

3,5

895

57,20

4,5

1060

67,75


(2) Jäätmevedaja võib ühe aasta möödudes jäätmeveo lepingu sõlmimisest taotleda korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäära muutmist veopiirkonnas, kui esinevad käesoleva määruse § 8 lg 8 nimetatud objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veotasu ja/või jäätmete äraandmisega seotud kulusid jäätmekäitluskohas.
(3) Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäära muutmise taotlus, mis sisaldab käesoleva määruse
§ 8 lg 9 nimetatud andmeid, esitatakse veopiirkonna vallavolikogudele, kes otsustavad taotluse rahuldamise või mitterahuldamise 3 kuu jooksul.
(4) Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäära on õigus muuta kuue omavalitsuse – Laimjala, Leisi, Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala vallavolikogudel. Uus teenustasu piirmäär jõustub, kui selle on heaks kiitnud kõik ühise jäätmeveopiirkonna moodustavate omavalitsuste vallavolikogud.

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee