Koerte ja kasside pidamise eeskiri Laimjala vallas

KINNITATUD
Laimjala Vallavolikogu
12. veebruar 2004
määrusega nr 5

I. ÜLDSÄTTED

 1. Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Laimjala valla haldusterritooriumil.
 2. Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest, muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

II KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE NÕUDED

 1. Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil.
 2. Koeraomanik peab oma hoolealuse varustama kaelarihmaga, millel on omaniku nimi ja kontaktandmed.
 3. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.
 4. Kui koera peetakse lahtiselt, peab territoorium olema piiratud selliselt, et on välistatud koera väljapääsemine ning kaaskodanikele ja teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
 5. Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga “Kuri koer” või muu sildiga koera olemasolu kohta. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.
 6. Koera või kassi omanik kannab täit vastutust oma looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.
 7. Koera või kassi omanik on kohustatud oma looma vaktsineerima marutaudi vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Koerte ja kasside pidamisel on keelatud nende vigastamine, piinamine ja abitusse seisundisse jätmine.
 8. Kui koer on hammustanud inimest või teist looma, peab koeraomanik kohe teatama veterinaartalitusse või arstile ja järgima ettekirjutusi koera seisundi jälgimisel.

 

III KOERA VÕI KASSIGA AVALIKUS KOHAS VIIBIMINE

 1. Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama järelvalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist.
 2. Koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer olema rihma otsas.
 3. Omanik peab tagama järelvalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle, kusjuures sellisel koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas. Samuti on suukorv kohustuslik ühistranspordis või kui koeraomanik jätab koera rihmaga kinnitatult avalikku kohta ilma järelvalveta.
 4. Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks avalikke kohti. Omanik on kohustatud oma hoolealuse tekitatud reostuse kohe koristama.
 5. Üldkasutatavates hoonetes või hoone osades, avalikus supelrannas, kalmistul, kaubandus- ja toitlustusettevõtte territooriumil, spordi- või mänguväljakul, noorsootööasutuse ning haridusasutuse territooriumil või avalikel kultuuriüritustel on koerte ja kassidega viibimine keelatud (välja arvatud selleks ettenähtud kohad ja üritused ning pimeda juhtkoer või teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel).
 6. Koera või kassi ujutamine avaliku supelranna ujumistsoonis on keelatud.
 7. Nakkusohtlikult haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

IV JÄRELVALVETA, HULKUVAD JA OMANIKUTA KOERAD NING NENDE SUHTES RAKENDATAVAD MEETMED

 1. Järelvalveta koeraks loetakse koera, kelle kaelarihmal on omaniku andmed, kuid kelle omanik oma tegevusetuse või tegevusega rikub käesolevat eeskirja ja mille tagajärjel koer pääses hulkuma või ründas inimest või looma.
 2. Hulkuvaks koeraks loetakse kaelarihmaga, kuid ilma omaniku andmeteta koera, kelle omanikku on võimalik kindlaks teha, samuti järelvalveta koera, kes pidevalt hulgub ja kelle omanik korduvalt on rikkunud käesolevat eeskirja.
 3. Omanikuta koeraks loetakse koera, kellel puudub kaelarihm või kelle omanikku ei õnnestu kindlaks teha.
 4. Järelvalveta koer, kes hulgub, püütakse võimalusel omaniku kulul kinni või informeeritakse omanikku, et ta võtaks oma koera kontrolli alla.
 5. Hulkuv koer püütakse võimalusel omaniku kulul kinni ja omanikku karistatakse rahatrahviga halduskorras.
 6. Järelvalveta või hulkuv koer, kes ründab inimesi või loomi ja keda ei ole võimalik kinni püüda, hukatakse. Samuti hukatakse järelvalveta või hulkuvad koerad, kelle omanikud pole mõjuva põhjuseta oma koerale 3 päeva jooksul järgi tulnud.
 7. Omanikuta koera, kes hulgub või ründab inimesi ja loomi, võib hukata koheselt peale seda kui on selgunud, et tal puudub kaelarihm või tema omanikku pole võimalik välja selgitada ja koera pole võimalik kinni püüda.
 8. Järelvalveta, hulkuva või esialgselt omanikuta koera hukkamine ei vabasta koera omanikku käesoleva eeskirja rikkumise puhul halduskaristusest.
 9. Inimesi ründavat, omaniku kontrolli alt väljunud koera või marutaudi kahtlusega haiget koera või kassi võib hukata kohapeal, samuti võib hukata koera kohapeal, kui järelvalveta, hulkuv või omanikuta koer ründab koerapüüdjat.
 10. Eelpool nimetatud juhtudel on koerte hukkamise ja püüdmise õigus politseinikel ja jahimeestel.

V VASTUTUS JA KONTROLL

 1. Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse trahviga.
 2. Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.
 1. Eeskirja täitmist kontrollima, õigusrikkumise asja kohtuväliselt menetlema ja karistust määrama on volitatud politseiametnikud ja Laimjala Vallavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee