LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr.1-1/1
29. jaanuar 2009.a.

Laimjala valla eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse kohaliku maavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5,
sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkt 2, § 23 lõike 1 ning §-de 35, 36, isikuandmete kaitse
seaduse ja riikliku sotsiaalregistri asutamise alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1 Reguleerimisala
(1) Käesolev määrus sätestab Laimjala valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra.
§ 2 Toetuse eesmärk
(1) Laimjala valla eelarvest makstav sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on isikule valla eelarvest
selleks ettenähtud rahalistest vahenditest makstav rahaline toetus, et soodustada inimese ja tema perekonna toimetulekut.

2. peatükk
TOETUST TAOTLEMA ÕIGUSTATUD ISIKUD

§ 3 Toetuse taotleja
(1) Toetuse taotlejaks võib olla vähekindlustatud pere füüsiline isik, kelle elukoht on eesti
rahvastikuregistri andmetel Laimjala vallas ja kelle faktiline (tegelik) elukoht on Laimjala vallas.
(2) Vähekindlustatud pereks loetakse endaga mittetoimetulevat peret.
(3) Üldjuhul loetakse vähekindlustatud pereks paljulapselist peret ( 4 ja enam last), erivajadusega isikuid (puuet omavat või töövõimetuspensionil olevad isikud), majanduslikult
vähekindlustatud isikud (nt. toimetulekutoetuse saajad), orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed.
(4) Üldjuhul kantakse määratud toetus isiku pangaarvele.
(5) Toetuste maksmise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

3. peatükk
TOETUSTE LIIGID JA PIIRMÄÄRAD

§ 4 Prillide ja ravimite toetus
(1) Prillitoetust makstakse vähekindlustaud perede õpilastele (kuni 18 a.), kes õpivad
üldhariduskoolis või ametikoolis 500.- krooni. Raske või sügava nägemispuudega õpilastele ja täiskasvanud isikule 1000.- krooni. Prillitoetuse makstakse üks kord kalendriaastas.
(2) Ravimitoetust makstakse vähekindlustatud perede lastele kroonilise ja pikaajalise
haiguse puhul kuni 50% ravimi hinnast, kuid mitte rohkem kui ühekordne toimetulekupiir kalendriaastas.

§ 5 Transpordikulude toetus
(1) Transpordikulude toetust makstakse vähekindlustatud inimesele bussi- ja autosõidukulude
kompenseerimiseks, kui need on seotud reeglina väljaspool maakonda asuva meditsiiniasutusse sõidu ja sealt tagasi sõiduga.
(2) Transpordikulude toetuse suuruseks on kuni 50% tehtud kuludest, kuid mitte rohkem kui
kahekordne toimetulekupiir kalendriaastas. Avaldusele tuleb lisada ka kuludokumendid ja teised dokumendid, millest nähtub raviasutustes käimine.

§ 6 Toetus muudeks kuludeks ja igapäevase toimetuleku soodustamiseks
(1) Toetust makstakse vähekindlustatud peredele, kus on alaealise lapse ( laste)
kasvatamisel ja koolitamisel tekkinud ajutised rahalised raskused. Toetus on ette nähtud ka peredele olenemata alaealiste laste olemasolust või arvust ja kus on tekkinud ajutised majanduslikud raskused, mis takistavad igapäevast toimetulekut. Toetust makstakse ka vähese sissetulekuga üksielavatele lasteta eakatele.
(2) Toetust makstakse vanemliku hoolitsuse kaotanud lastele ja orbudele.
(3) Toetust makstakse vähekindlustatud isikule ettenägematutest olukordadest tingitud väljaminekute korral.
(4) Toetust makstakse vähekindlustatud ravikindlustuseta inimesele meditsiiniteenuste eest arvete alusel kuni 50% ulatuses.
(5) Toetuse saamiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse. Avalduses tuleb ära märkida toetuse suurus ja taotlemise põhjus.
(6) Toetust makstakse üldjuhul korraga kuni 500.- kr. ja kokku kahekordse toimetulekupiiri ulatuses kalendriaastas.

§ 7 Toetus valla sotsiaalhalduse sõiduki kasutamiseks transporditeenusena
(1) Toetus on ette nähtud valla sotsiaalnõuniku ametiauto kasutamise korral bensiinikulude
katteks
(2) Toetust arvestatakse vähekindlustatud inimeste hädavajalike sõitude puhul (sõidud
raviasutusse ja tagasi, sõidud arsti juurde ja tagasi)
(3) Toetust arvestatakse reeglina inimestele, kelle peres või kelle täiskasvanud lastel ei ole autot, või kui lapsed oma kauguse tõttu ei ole võimelised sõitu teostama.
(4) Teenust osutatakse juhul, kui sotsiaalnõunikuga on olemas eelnev kokkulepe.
(5) Kodanike vastuvõtu ajal ja aruannete tegemise perioodil võib sotsiaalnõunik teenuse osutamisest keelduda. Vajadusel võib sotsiaalnõuniku auto teenust osutada ka mõni teine vallavalitsuse ametnik.
(6) Oma soovist sotsiaalnõuniku auto kasutamiseks peab isik teatama ette vähemalt
3 päeva enne sõitu.
(7) Toetusel kehtivad järgmised määrad:
Marsruudil Laimjala vald- Kuressaare- Laimjala vald 100.- kr.
Marsruudil Laimjala vald - Orissaare- Laimjala vald 50.- kr.

§ 8 Toetus õnnetuse puhul
(1) Toetuse saajateks on õnnetuse või kuriteo ohvrid.
(2) Toetust makstakse Laimjala valla elanikele (rahvastikuregistri andmetel) nende toetamiseks õnnetuse (tulekahju, loodusõnnetus või mõni muu määruses loetlemata) põhjendatud juhtude puhul.
(3) Toetuse suuruseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel on kuni kümme tuhat (10000.-) krooni, suurema toetuse maksmist saab otsustada vallavolikogu.
(4) Toetuse saamiseks peab toetuse taotleja või tema seaduslik esindaja esitama vallavalitsusele motiveeritud avalduse.
(5) Toetuse maksmise aluseks on vallavalitsuse korraldus, lõikes 3 nimetatud juhtumi puhul vallavolikogu otsus. Toetus kantakse avalduses näidatud pangaarvele.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 9 Erisus eelarvevahendite piisavusel
(1) Riigieelarvest eraldatava toimetulekutoetuse summade ülejäägi korral saab maksta kõiki
määruses toodud toetusi. Ettepanekute alusel otsustab toetuse määramise ja maksmise vallavalitsus.
§ 10 Määruse kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 29. juuni 2006.a. määrus nr 15 “Laimjala valla eelarvest toetuste maksmise tingimused ja kord”
(2) Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 26. aprill 2007.a. määrus nr 12 “Laimjala valla eelarvest toetuste maksmise tingimused ja kord” muutmine
§ 11 Määruse rakendamine
(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2009.a.
§ 12 Määruse avalikustamine
(1) Määrus avalikustada Laimjala valla põhimääruses sätestatud korras ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.


Aarne Lember
Volikogu esimees

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee