VALLAAMETNIKE AMETIJUHENDID


Vallasekretär

Maanõunik

Sotsiaalnõunik

joon

MAANÕUNIKU AMETIJUHEND

 

I Üldsätted

Ametijuhend sätestab maanõuniku tööülesannete kirjelduse, tema õigused, kohustused ja vastutuse ning teenistusse võtmise ja teenistusest vabastamise alused.
Maanõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem oma käskkirjaga.
Maanõunik juhindub oma töös eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest s.h. maaseadusandlusest, valla põhimäärusest, arengukavast, töösisekorra eeskirjast jt. Vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidest.
Maanõunik vabastatakse teenistusest seaduses ettenähtud alustel ja korras.
Maanõunikule annab tööülesandeid ja kontrollib neid vallavanem.

 

II Ametikoha eesmärk

1. Laimjala valla  territooriumil maareormi läbiviimise tagamine ning peale maareformi lõppemist kinnisasja jagamise, kinnisasja liitmisega ja maade maksustamise ja hindamisega seonduv.

 

III Tööülesanded

1.Koostab haldusaktide eelnõusid ja esitab need vallakantselei kaudu vallavalitsuse- ja volikogu istungile.
2. Osaleb vajadusel volikogu vastava komisjoni koosolekute ettevalmistamises.
3. Kontrollib maa kasutamise ja kaitsealastest õigusaktidest kinnipidamist.
4. Korraldab maa ajutisse kasutusse andmist.
5. Osaleb maareformi käigus vabaks jäävate maade väljaselgitamisel ning teostab avalikustamisi kooskõlas seadusega.
6. Peab maainfo registrit.
7. Peab maamaksu arvestust ja esitab maamaksu muudatuste andmed vabariigi Maksu- ja Tolliametile vastavalt seaduses ettenähtud korras ja aegadel.
8. Koostab korteriomandi seadmiseks vajalku dokumentatsiooni.
9. Peab sidet maavalitsuse ja vabariigi teiste ametite ja valitsusasutustega.
10. Peab kinnistute dokumentatsiooni arhiivi.
11. Osaleb maa korralise hindamisega seotud arutelul.
12. Munitsipaalmaa arvele võtmiseks esitab andmeid valla raamatupidamisele.
13. Korrastab ja valmistab ette maaga seonduvate toimikute arhiivi andmist.
14. Osalemine vallavolikogu  ja vallavalitsuse istungitel, kus käsitletakse maakorralduse küsimusi.
15. Lahendab kodanike vastuvõtul ja kodanike poolt kirjalikult püstitatud maaküsimustega seotud probleeme ja annab nõu küsimuste lahendamiseks.
16. Osaleb valla üld- ja detailplaneeringute koostamisel.

 

IV Õigused

1. Saada teenistuüleannete täitmiseke vajalikku informatsiooni ja dokumente valla ametnikelt ning teistelt asutustelt vastavalt kehtivale korrale.

2. Õigus teha ettepanekuid oma pädevuses kuuluvas töövaldkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;anda arvamusi ja kooskõlastusi, kutsuda kokku nõupidamisi ning teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ja asjatundjate kaasamiseks oma pädevusse kuuluvate probleemide lahendamiseks.

3. valmistada ette ja esitada vallavalitsusele ning vallavolikogule õigusaktide eelnõusid tema pädevusse kuuluvates küsimustes.

4. Saada teenistuseks vajalikku kutse,- eri- ja ametialast täienduskoolitust.

5. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamiseks. Kasutada valla transpordivahendeid või saada isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni teenistusülesannete täitmiseks.

6. Kasutada valla nimetusega (koos embleemiga) visiitkaarti.

7. Õigus osaleda maanõunike organiseeritud üritustel, õppepäevadel, nõupidamistel jne.

 

V Vastutus

1. Vastutab talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest.

2. vastutab teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate- ja kinnistute omanike isikuandmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud inforamtsiooni hoidmise eest.

3. Vastutab õigusaktide eelnõude koostamise juriidilise õigsuse eest.

4. vastutab maamaksu andmete õigsuse eest.

 

VI Nõuded kvalifikatsioonile

1. Haridus. Keskeri- või kõrgem.
2. Töökogemus: töötamine maakorralduse erialal.
3. Keeleoskus: eesti keel
4. Arvutioskus: arvutikasutaja tase põhiprogrammide osas.

 

VII Piirangud ja eritingimused

Töökoha piirang – teise tööandja juures lubatud töötada tööandja loal.

 

VIII Ametijuhendi muutmine

 1. Ametijuhendit võib muuta üksnes vallavanema ja maanõuniku kokkuleppe alusel või vallavanema poolt enne uue maanõuniku teenistusse võtmist.

 

Vilmar Rei
Vallavanem

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee