VALLAAMETNIKE AMETIJUHENDID


Vallasekretär

Maanõunik

Sotsiaalnõunik

joon

SOTSIAALNÕUNIKU AMETIJUHEND


I Üldosa

 • Struktuuriüksus          Laimjala Vallavalitsus
 • Ametikoha nimetus    sotsiaalnõunik
 • Ametisse nimetab      vallavanem
 • Allub                           vallavanemale
 • Asendaja määrab       vallavanem


II Ametikoha põhieesmärk
Sotsiaalnõuniku ametikoha põhieesmärgiks on valla sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ning sotsiaaltöö järjepidevuse tagamine.

III Ametikohustused
Sotsiaalnõunik:

  1. tagab vallas abivajajate kohta sotsiaalregistri koostamise ja pidamise;
  2. korraldab vanurite ja invaliidide üldise ja koduse abistamise vajaduse väljaselgitamise ning abistamise;
  3. korraldab abistamist vajavate perekondade väljaselgitamise ja abistamise;
  4. korraldab humanitaarabi ja heategevuse suunamist puudustkannatavatele inimestele;
  5. tagab hoolekande taotlemist vanuritele, orbudele, järelvalveta ja puuetega lastele;
  6. tagab kodanike avalduste vastuvõtmise sotsiaalküsimustes ning nende lahendamise;
  7. tagab toetusrahade määramise ja väljamaksmise;
  8. tagab toimetulekutoetuste arvestamise vastavalt seadusandlusele;
  9. korraldab paljulapseliste perede probleemide lahendamist ning nende abistamist;
  10. tagab sotsiaalabi rahade ning valla eelarves ettenähtud sotsiaalhoolduse ürituste täitmise ning aruandluse esitamise;
  11. korraldab sotsiaalabi ja tervishoiualaste eelnõude väljatöötamist;
  12. korraldab sotsiaalabi -ja tervishoiualase seadusandluse täitmise kontrollimist ja tagamist;
  13. korraldab tervishoiualase teenuse kättesaadavust valla inimestele;
  14. korraldab loodusõnnetuste, tuleõnnetuste jt. tagajärjel kannatanute abistamist ja majutamist,
  15. korraldab sugulasi mitteomavate surnud inimeste matmist;
  16. korraldab koolikohustuse täitmise kontrollimist;
  17. korraldab õpilaste suunamist erikoolidesse;
  18. lahendab laste järelvalvetuse probleeme;
  19. Korraldab küttematerjali hankimise, transpordi, saagimise ja lõhkumise abivajajatele
  20. korraldab töötute arvestust, rehabilitatsiooni ja hädaabitööde teostamist;
  21. täidab muid kohustusi, mis tulenevad Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, valla põhimäärusest, volikogu otsustest ja määrustest, vallavalitsuse korraldustest ja määrustest.

 

IV Õigused
Sotsiaalnõunikul on õigus:

  1. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente Laimjala Vallavalitsuse ametnikelt ning teistelt valla asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
  2. teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks, anda arvamusi ja kooskõlastusi, kokku kutsuda nõupidamisi ning teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks asjatundjate kaasamiseks oma pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel;
  3. valmistada ette ja esitada vallavanemale õigusaktide eelnõusid tema pädevusse kuuluvate küsimustes;
  4. saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast täiendkoolitust; 
  5. saada ametiülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;

V Vastutus
Sotsiaalnõunik vastutab Laimjala Vallavalitsuse sotsiaalhoolduse-, tervishoiualase töö korraldamise, ametikohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest.

VI  Kvalifikatsiooninõuded
Sotsiaalnõunikul on nõutav:

 1. kõrgharidus või õppimine kõrgkoolis;
 2. eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine vähemalt ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõudmiste ulatuses;
 3. kõrghariduse puudumisel teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses 6 kuud või muu töö sotsiaaltöö valdkonnas 2 aastat.

Nõuded teadmistele ja oskustele:
     1. riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni tundmine, avalikku teenistuste reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
     2. kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ja Laimjala valla õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine ja rakendamise oskus;
      3. üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning Euroopa Liidu õigustest, põhjalikud teadmised sotsiaaltööst eurointegratsiooni kontekstis;
      4. hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel, koostöövalmidus ja meeskonnatöö oskus;
      5. avaliku esinemise oskus;
      6. eesti keele oskus kõrgtasemel;
      7. ülevaate omamine infotehnoloogia infosüsteemidest, tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning ametikohal vajalike andmekogude kasutamise oskus.

Nõuded isiksuseomadustele:
      1. algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid   rakendada ning töötada iseseisvalt ja intensiivikalt;
      2. kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest;
      3. intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ning analüüsi- ja sünteesivõime.

 

VII Ametijuhendi muutmine
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd.

Olen ametijuhendiga tutvunud ja kohustun ametijuhendit täitma:

Sotsiaalnõunik   Rohta Lember

  Allkiri

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee