LAIMJALA VALLAVALITSUSE
ISTUNGI PROTOKOLL nr. 13
05. august 2014.a.


Algus kell 15.00, lõpp kell 16.30
Istungit juhatas vallavanem Vilmar Rei.
Istungist võtsid osa  vallasekretär Merike Liiv 
Istungil osalesid vallavalitsuse liikmed: Piret Miller, Rohta Lember,  Ado Aus, Elle Toll
Puudus: ---

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

Jrk.
nr.
Päevakorra punkt Korralduse nr.
ja link
1. Katastriüksusele koha-aadressi määramine – P.Miller korraldus 80
2. Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine korralduse täiendamine korraldus 81
3. Viltina küla Käomatsi m/ü tagastamine korraldus 82
4. Nõusolek vee erikasutusloa andmiseks – A.Aus korraldus 83
5. Kasutuslubade väljastamine korraldus 84-85
6. Projekteerimistingimuste väljastamine korraldus 86
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine korraldus 87
8. Kirjalike nõusolekute andmine väikeehitiste püstitamiseks korraldus 88-89
9. Ehitusloa väljastamine korraldus 90

 

Päevakorrapunkt nr 1

Katastriüksusele koha-aadressi määramine

KUULATI: maanõunik Piret Milleri  sõnavõttu

Vallavalitsuse laekunud avalduse alusel ja lähtudes kohanimeseadusest ja aadressiandmete süsteemi § 4 lg 3 ja § 6  määrata k/ü-le 38601:002:0018 uueks koha aadressiks Poopuu.
5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 80  Katastriüksusele koha-aadressi määramine
Korraldus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine korralduse täiendamine

KUULATI: maanõunik Piret Milleri  sõnavõttu

Laimjala valla üldplaneeringus kehtestatu põhjal on Rannaküla küla milööväärtuslik hoonestusala, mille terviklik miljöäö oma ajalooliselt väljakujunenud teedevõrgu, haljastuse, ühtse ja omanäolise arhitektuuri tõttu kuulub säilitamisele. Aida maaüksusele ei rajata uusi ehitisi. Aida maaüksuse  jagamise tulemusena ei muudeta ajalooliselt väljakujunenud külamiljööd, mistõttu ei ole tegemist detailplaneeringu kohustusega alaga. Sellest tulenevalt  esitan korralduse eelnõu, et täiendada 11.04.2014 .a. Korralduse nr 44  punkti 1 järgmises sõnastuses. Aida maaüksuse jagamine toimub vastavalt üldplaneeringule.
5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 81 Katastriüksusele koha-aadressi   määramine korralduse täiendamine
Korraldus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 3

Viltina küla Käomatsi m/ü tagastamine

KUULATI: maanõunik Piret Milleri  sõnavõttu ja ettevalmistatud korralduse eelnõud

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldused nr 82 Viltina küla Käomatsi m/ü tagastamine.
Korraldus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 4

Nõusolek vee erikasutusloa andmiseks

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

Vastavalt OÜ Folia Agro taotlusele ja Keskkonnaameti Hiiu-Lääne- Saare regiooni kirjale nr HLS 7-6/15362-3 31.07.2014 teen ettepaneku anda nõusole vee erikastusloa väljastamiseks OÜ Folia Agrole Jõe küla Lepametsa m/ü-le rajatud puurkaevu võetava vee kasutamiseks.
Korraldus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 5

Kasutusloa väljastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu ja selgitusi.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldused nr 84-85 Kasutusloa väljastamine ( Jõe k.Lepametsa m/ü puurkaev ja Laimjala k. Miku maakaabelliin)
Korraldused juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 6

Projekteerimistingimuste väljastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 86 Projekteerimistingimuste väljastamine (Kapra küla elektrivarustuse ehitusprojekti koostamiseks)
Korrladus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 7

Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 87 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine (Asva küla Lauri m/ü)
Korrladus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 8

Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitiste püstitamiseks

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldused nr 88-89 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitiste püstitamiseks (Laimjala k.Kalda septiku rajamiseks ja Ruhve k. Mäimäe päkesepaneelide paigaldamine)
Korrladused juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 9

Ehitusloa väljastamine        

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 90 Ehitusloa väljastamine (Mustla küla elektrimaakaabelliin)
Korrladus juurde lisatud.

 


Vilmar Rei
vallavanem

Merike Liiv
vallasekretär

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee