LAIMJALA VALLAVALITSUSE
ISTUNGI PROTOKOLL nr. 1
20. jaanuar 2014.a.


 

Laimjala 20. jaanuar 2014 nr 1
Algus kell 12.20, lõpp kell 13.30
Istungit juhatas vallavanem Vilmar Rei.
Istungist võtsid osa vallasekretär Merike Liiv
Istungil osalesid vallavalitsuse liikmed: Piret Miller, Rohta Lember, Elle Toll, Ado Aus

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

Jrk.
nr.
Päevakorra punkt Korralduse nr.
ja link
1. Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine – maanõunik P. Miller korraldus 1
2. Maa riigi omandisse jätmine - maanõunik P. Miller korraldus 2
3. Kirjalike nõusolekute andmine väikeehitiste püstitamiseks - ehitus- ja majandusnõunik A.Aus korraldus 3,
korraldus 4
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine - A.Aus korraldus 5
5. Projekteerimistingimuste väljastamine - A.Aus korraldus 6
6. Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks - ehitus- ja majandusnõunik A.Aus korraldus 7
7. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine - A.Aus korraldus 8
8. Toetuste maksmine - R. Lember korraldus 9


Päevakorrapunkt nr 1

Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

KUULATI maanõunik Piret Milleri sõnavõttu
H.Järv esitas Laimjala Vallavalitsusele avalduse 07.09.2013, tema omandis oleva Hellu katastriüksuse tunnusega 38601:001:0481 jagamiseks ja tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi määramiseks.
Laimjala vallavalitsus 19.12.2013 korraldusega nr. 2-1/115 ei nõustunud maakorraldus toiminguga Hellu katastriüksusel kuna tekkivale maaüksusele puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.
09.01.2014 on kinnistu igakordse omaniku kasuks kinnisturaamatusse kantud reaalservituut, juurdepääsuks uuele tekkivale katastriüksusele.

Tulenevalt eelnenust ja aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2; kohanimeseaduse § 4 lg 1; §5; 6; 7, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 251”Aadressiandmete süsteem“ § 4 lg 3, § 9 Vabariigi Valitsuse 23.oktoobri 2008 määruse nr 155 “Sihtotstarvete liigid ja määramise kord” maakatastriseaduse § 18 lg 3, lg 6 ja § 19 ning Laimjala valla üldplaneeringu,
määrata Laimjala vallas, Jõe külas, Kraavi kinnistu, kinnisturaamatu registriosa nr 255434, koosseisus oleva katastriüksuse tunnusega 38601:001:0481; jagamise tulemusena moodustatud maaüksuste koha-aadressid ja katastrisihtotstarbed järgmiselt:
1.1 Laimjala vald, Jõe küla, Hellu, sihtotstarve maatulundusmaa (M 100%)
1.2 Laimjala vald, Jõe küla, Helluvälja, sihtotstarve maatulundusmaa (M 100%)

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 1 Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
Korraldus juurde lisatud


Päevakorrapunkt nr. 2

Maa riigi omandisse jätmine

KUULATI maanõunik Piret Milleri sõnavõttu
Maa-Amet esitas 11.11.2013 taotluse nr 6.2-9/225 Laimjala Vallavalitsusele, millega taotleti Laimjala vallas asuvaid maaüksusi riigi omandisse, riigi maareservina riigivaraseaduse § 10 lõike 1 punktis 4 sätestatud eesmärkidel. Laimjala vallavalitsus tegi ettepaneku muuta maaüksuse nr AT1311050030 piire.
Maa-Amet esitas 27.12.2013 uue taotluse nr 6.2-10/15502, maaüksuse maareformiseaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel riigi omandisse jätmiseks, riigi maareservina riigivaraseaduse § 10 lõike 1 punktis 4 sätestatud eesmärkidel. Taotlusele on lisatud asendiplaan muudetud piiriga nr AT1311050030 vastavalt Laimjala vallavalitsuse ettepanekule.
Küsitud maaüksusele ei ole esitatud Laimjala Vallavalitsusele maa tagastamise ega maa ostueesõigusega erastamise taotlusi. Maaüksusel ei paikne ehitisi.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 2 Maa riigi omandisse jätmine.
Nõustuda maareformi seaduse § 31 lõige 1 punkt 8 alusel riigi maareservi jätmisega piiriettepaneku nr. AT1311050030, asendiplaani alusel ja määrata maaüksusele koha-aadressiks Kurvitsa ja sihtotstarbeks maatulundusmaa (011; M):
Korraldus juurde lisatud


Päevakorrapunkt nr 3

Kirjalike nõusolekute andmine väikeehitiste püstitamiseks

KUULATI ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu ja selgitusi.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldused nr 3 ja 4 ( Audla küla Mäeotsa ja Nanu m/ü puurkaevu rajamiseks).
Korraldused juurde lisatud


Päevakorrapunkt nr 4

Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

KUULATI ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 5 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
Korraldus juurde lisatud


Päevakorrapunkt nr 5

Projekteerimistingimuste väljastamine

KUULATI ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 6 Projekteerimistingimuste väljastamine (Laheküla küla Pireti m/ü abihoone ehitusprojekti koostamiseks)
Korraldus juurde lisatud


Päevakorrapunkt nr 6

Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 7 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks (Laheküla küla Pireti m/ü puurkaev)
Korraldus juurde lisatud


Päevakorrapunkt nr 7

Ehitusloa kehtetuks tunnistamine

KUULATI ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 8 Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ( OÜ Audla taotlus Jõe küla Lepametsa m/ü-le vedesõnnikuhoidla ajamiseks väljastatud ehitusluba nr 1389 28.09.2011).
Korraldus juurde lisatud


Päevakorrapunkt nr 8

Toetuste maksmine

KUULATI sotsiaalnõunik Rohta Lemberi sõnavõttu
Arutati esitatud avaldusi ning taotlusi.

Jaanuari toetused jagunevad järgmiselt:
õpilaskodud ja üüritud korterid – 28.-€ (VT)
hooldus hooldekodus 649.76 € ( HT)
Invavahendid- ost 395.04
Hooldajatoetus- 15.00
Toimetulekutoetus-1067.98
Sünnitoetus (VT) –720.00
Matusetoetus 200.00
vajaduspõhine peretoetus 19.18
Avaldused 72.55
Kokku :3359.513€

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 9 Toetuste maksmine
Korraldus juurde lisatud.


Vilmar Rei
vallavanem

Merike Liiv
vallasekretär

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee