LAIMJALA VALLAVALITSUSE
ISTUNGI PROTOKOLL nr. 2
12. veebruar 2014.a.


Algus kell 16.00, lõpp kell 17.00
Istungit juhatas vallavanem Vilmar Rei.
Istungist võtsid osa  vallasekretär Merike Liiv 
Istungil osalesid vallavalitsuse liikmed: Piret Miller, Rohta Lember, Elle Toll, Ado Aus

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

Jrk.
nr.
Päevakorra punkt Korralduse nr.
ja link
1. Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine – maanõunik P. Miller korraldus 10,
korraldus 11
2. Mustla k. Kaljo m/ü ostueesõigusega erastamine - maanõunik P. Miller   korraldus 12
3. Nõukogu liikme määramine Maasi Jäätmehoolduse OÜ-le  korraldus 13
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine - A.Aus  korraldus 14
5. Ehitusloa väljastamine  – A.Aus  korraldus 15
6. Kasutusloa väljastamine – A.Aus  korraldus16
7. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine korraldus 17

Päevakorrapunkt nr 1

Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

KUULATI: maanõunik Piret Milleri  sõnavõttu

A.Rassel esitas Laimjala Vallavalitsusele avaldused , tema omandis oleva Koogilao katastriüksuse tunnusega 38601:004:0053 jagamiseks kolmeks lahustükiks. Nimetatud k/ü jagamiseks küsis vallavalitsus nõusolekut Kahtla-Kübassaare hoiuala valitsejalt keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni osakonnalt.
Tulenevalt eelnenust ja aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2;  ruumiandmete seaduse § 55; avaliku teabe seaduse § 43 9  lõike 1 punkti 3 alusel kehtestatud  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 251”Aadressiandmete süsteem“ § 5 lg 2 ja § 6, ning maakatastriseaduse § 18 lg 3 aluse kehtestatud Vabariigi Valitsuse 23.oktoobri 2008 määruse nr 155 “Sihtotstarvete liigid ja määramise kord”
Määrata Laimjala vallas, Viltina  külas, Kõvera  kinnistu, kinnisturaamatu registriosa nr 1353534, koosseisus oleva Koogilao katastriüksuse tunnusega 38601:004:0053; jagamise tulemusena moodustatud maaüksuste koha-aadressid ja katastrisihtotstarbed järgmiselt:

1.1 Laimjala vald Viltina  küla, Koogilao, sihtotstarve maatulundusmaa (M 100%)
1.2 Laimjala vald, Viltina  küla, Männiku , sihtotstarve maatulundusmaa (M 100%)
1.3 Laimjala vald, Viltina  küla, Männimetsa, sihtotstarve maatulundusmaa (M 100%)

Määrata Laimjala vallas, Viltina  külas, Kõvera  kinnistu, kinnisturaamatu registriosa nr 1353534, koosseisus oleva Koogilao katastriüksuse tunnusega 38601:004:0051; jagamise tulemusena moodustatud maaüksuste koha-aadressid ja katastrisihtotstarbed järgmiselt:
1.1 Laimjala vald Viltina  küla, Kõvera, sihtotstarve maatulundusmaa (M 100%)
1.2 Laimjala vald, Viltina  küla, Haaviku, sihtotstarve maatulundusmaa (M 100%)

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldused nr 10 ja 11 Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.

Korraldused juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 2

Mustla k. Kaljo m/ü ostueesõigusega erastamine

KUULATI: maanõunik Piret Milleri  sõnavõttu

Mustla külas paikneval Kaljo maaüksusel asub üksikelamu ja laut, mis kuuluvad ostu-müügilepingu nr 1068   03.04.1998 alusel Madis Vurmale, ehitis on registreeritud riiklikus ehitusregistris EHR kood  106008691.
Tulenevalt maareformi seaduse § 21 lg 1; § 22 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 6 novembri 1996 a. määrusele nr.267 “Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine” ning Vabariigi Valitsuse 23.oktoobri 2008 määrusega nr 155 kinnitatud “Sihtotstarvete liigid ja  määramise kord” ja Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määrusega nr 144 kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord” ning läbi vaadanud Madis Vurma maa ostueesõigusega erastamise toimiku, vallavalitsus otsustas:
1. Lubada erastada Madis Vurmal, isikukood 36601120308, elukoht Härjapea 34, 10320 Tallinn, maareformi seaduse § 22; § 221 lg 6 alusel Kaljo maaüksus tema omandis olevate ehitiste juurde Laimjala vallas Mustla külas
2. Kinnitada ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0.98 ha.
3. Erastatav Kaljo maaüksus oli A-50 Liiva talu koosseisus, Liiva talu maa on vahetatud vaba maa vastu ja tagastatud. (Korraldus 03.12.1999 nr 124) Erastatava Kaljo maaüksusele taotlusi tagastamiseks ei ole.
4. Määrata ostueesõigusega erastatava Kaljo maa sihtotstarbeks elamumaa (001; E)100%,
5. Kinnitada m/ü kõlvikuline koosseis: haritav maa 0.48 ha, õuemaa 0,14 ha, muu maa 0.36 ha,
6. Kinnitada vastavalt aktile maa maksustamishinnaks 451.70.-€  
7. Maa eest tasumisel arvestada Maareformi seaduse §223 lõike  9 sätestatud soodustust  ning §233 lõike 2 alusel sooduskoefitsenti 0.5
5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 12  ( Mustla küla Kaljo m/ü ostueesõigusega erastamine)

Korraldus juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 3

Nõukogu liikme määramine Maasi Jäätmehoolduse OÜ-le

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu ja selgitusi.

Tulenevalt Maasi Jäätmehoolduse Osaühingu (11103588) põhikirjast ja asjaolust, et ettevõtte nõukogu liikme volituste tähtaeg on lõppenud on vaja määrata uuesti Laimjala valla poolt Maasi Jäätmehoolduse Osaühingu nõukogusse liige.
Vallavalitsus otsustas määrata Maasi Jäätmehoolduse Osaühingu (11103588) nõukogu liikmeks Laimjala valla poolt valla ehitus-majandusnõunik Ado Aus.
5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 13 (Nõukogu liikme määramine Maasi Jäätmehoolduse OÜ-le).

Korraldus juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 4

Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

Tulenevalt veeseaduse § 30, keskkonnaministri määrusest nr.37 29. 07. 2010 ja Folia Agro OÜ  taotlusest puurkaevu rajamiseks Laimjala valla Jõe küla Lepametsa (38601:001:0184) maaüksusele,  Laimjala Vallavalitsus kooskõlastab puurkaevu asukoht Laimjala valla Jõe  küla Lepametsa (38601:001:0184) maaüksusel.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 14 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.

Korraldus juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 5

Ehitusloa väljastamine 

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

Juhindudes ehitusseadusest  ja Laimjala valla ehitusmäärusest, ning vaadanud läbi Ants Rist’i  ehitusloa taotluse Laheküla külas Pireti (38601:001:0503) maaüksusele elamu püstitamiseks, ning kiitnud heaks ehitusprojekti nr 02-14- EP 28.01.2014 a koostatud DP Projektbüroo OÜ (12217547) Laimjala Vallavalitsus annab välja ehitusloa Laimjala valla Laheküla külas Pireti (38601:001:0503) maaüksusele elamu püstitamiseks.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 15 Ehitusloa väljastamine (Laheküla küla Pireti m/ü elamu püstitamiseks)

Korraldus juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 6

Kasutusloa väljastamine 

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

Juhindudes ehitusseadusest ja Laimjala valla ehitusmäärusest ja läbi vaadanud järgmised dokumendid Laimjala valla Laimjala külas Hundisilla (38601:003:0604) maaüksusele rajatud elamu kohta:
1. Kasutusloa taotlus.
2. Elamu projekt töö nr 17-10-PM.
3. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus nr 1058-13-N126 09.09.2013.a.
4. Ehitise vstuvõtuakt nr 2014/1 13.01.2014
ja kuna vastuvõtu aktis toodud puudused on kõrvaldatud, otsustab vallavalitsus väljastada kasutusluba Laimjala valla Laimjala külas Hundisilla (38601:003:0504) maaüksusele rajatud elamule, omanik Teet Peedu, elukoht Tupsi talu Laimjala küla .
5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 16 Kasutusloa väljastamine

Korraldus juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 7

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

Võttes aluseks jäätmeseaduse § 69 lg 4; 42; 5 ja 51 ja Laimjala Vallavolikogu määruse nr 8 21 aprill 2010 Muhu ja Ida-Saaremaa ühise jäätmehoolduseeskirja kehtestamine ja Henri Hünnev’i avalduse, kes soovib korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamist põhjendusega, et elamut ei kasutata.
Laimjala vallavalitsus teades asjaolusid otsustas anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks Henri Hünnev’ile, kinnistu asukoht Laimjala vald Kingli küla Salmu (38601:001:0046). Otsus  kehtib ainuõiguse perioodi lõpuni või kuni avalduses toodud asjaolude muutumiseni.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 17 Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine - Henri Hünnev.

Korraldus juurde lisatud


Vilmar Rei
vallavanem

Merike Liiv
vallasekretär

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee