LAIMJALA VALLAVALITSUSE
ISTUNGI PROTOKOLL nr. 3
20. veebruar 2014.a.

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.30
Istungit juhatas vallavanem Vilmar Rei.
Istungist võtsid osa  vallasekretär Merike Liiv 
Istungil osalesid vallavalitsuse liikmed: Piret Miller, Rohta Lember, Elle Toll, Ado Aus

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

Jrk.
nr.
Päevakorra punkt Korralduse nr.
ja link
1. Toetuste maksmine  – R. Lember korraldus 18
2. Kasutuslubade väljastamine- A.Aus korraldused 19;
korraldus 20
3. Ehitusloa väljastamine -A.Aus korraldus 21

 

Päevakorrapunkt nr 1

Toetuste maksmine 

KUULATI  sotsiaalnõunik Rohta Lemberi sõnavõttu
Arutati esitatud avaldusi ning taotlusi.
Veebruari toetused jagunevad järgmiselt:
-õpilaskodud ja üüritud korterid – 917.50-€ (VT)
-hooldus hooldekodus 905.19 € ( HT)
-invavahendid- ost     35.58
-hooldajatoetus- 15.00
-toimetulekutoetus-960.48
-transporditoetus 56.14
-vajaduspõhine peretoetus 19.18
-hapnikuaparaadi elekter 16.64
Kokku : 2925.71€

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 18 Toetuste maksmine
Korraldus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Kasutuslubade väljastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

Läbi vaadanud Elektrilevi OÜ (11050857) kasutusloa taotluse Käo külas  rajatud elektrimaakaabelliini ja liitumispunkti kohta. Esitatud on  järgmised dokumendid 
-Kasutusloa taotlus
-Teostusjoonised nr T – 14 – 038   07.02.2014
-Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus K – 11/107-2 17.02.2014
vaadati läbi ka   dokumendid Kahtla  külas Nurga (38601:004:0133) maaüksusele reoveesüsteemi kohta.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: väljastada kasutusluba Laimjala valla Käo külas teostatud elektri maakaabelliini ehitustöödele ja Kuuse (38601:001:0436) ja Kuusiku mü (38601:001:0505) liitumispunktile, omanik Elektrilevi OÜ (11050857).vastu võtta korraldus nr 19 ja väljastada kasutusluba  Kahtla  külas Nurga (38601:004:0133) maaüksusele rajatud reoveesüsteemile, omanik Eha Pokk, isikukood 46705190010, elukoht Nurga talu Kahtla küla Laimjala vald- korraldus nr 20
Korraldused juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 3

Ehitusloa väljastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu ja selgitusi.

Vaadanud läbi Elektrilevi OÜ (reg nr. 11050857) ehitusloa taotluse  Käo küla Audla F 7 riketa vähendamiseks Õunaaia kinnistul. Vallavalitsus  kiitis heaks tööprojekti nr IS 1098.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: anda välja ehitusluba Elektrilevi OÜ’le Käo küla Audla F 7  rikete vähendamiseks Õunaaia (38601:001:0113) kinnistul.


Vilmar Rei
vallavanem

Merike Liiv
vallasekretär

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla teabeleht VALLAELU Nr. 72 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee