LAIMJALA VALLAVALITSUSE
ISTUNGI PROTOKOLL nr. 3
20. veebruar 2014.a.

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.30
Istungit juhatas vallavanem Vilmar Rei.
Istungist võtsid osa  vallasekretär Merike Liiv 
Istungil osalesid vallavalitsuse liikmed: Piret Miller, Rohta Lember, Elle Toll, Ado Aus

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

Jrk.
nr.
Päevakorra punkt Korralduse nr.
ja link
1. Toetuste maksmine  – R. Lember korraldus 18
2. Kasutuslubade väljastamine- A.Aus korraldused 19;
korraldus 20
3. Ehitusloa väljastamine -A.Aus korraldus 21

 

Päevakorrapunkt nr 1

Toetuste maksmine 

KUULATI  sotsiaalnõunik Rohta Lemberi sõnavõttu
Arutati esitatud avaldusi ning taotlusi.
Veebruari toetused jagunevad järgmiselt:
-õpilaskodud ja üüritud korterid – 917.50-€ (VT)
-hooldus hooldekodus 905.19 € ( HT)
-invavahendid- ost     35.58
-hooldajatoetus- 15.00
-toimetulekutoetus-960.48
-transporditoetus 56.14
-vajaduspõhine peretoetus 19.18
-hapnikuaparaadi elekter 16.64
Kokku : 2925.71€

5 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 18 Toetuste maksmine
Korraldus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Kasutuslubade väljastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu

Läbi vaadanud Elektrilevi OÜ (11050857) kasutusloa taotluse Käo külas  rajatud elektrimaakaabelliini ja liitumispunkti kohta. Esitatud on  järgmised dokumendid 
-Kasutusloa taotlus
-Teostusjoonised nr T – 14 – 038   07.02.2014
-Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus K – 11/107-2 17.02.2014
vaadati läbi ka   dokumendid Kahtla  külas Nurga (38601:004:0133) maaüksusele reoveesüsteemi kohta.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: väljastada kasutusluba Laimjala valla Käo külas teostatud elektri maakaabelliini ehitustöödele ja Kuuse (38601:001:0436) ja Kuusiku mü (38601:001:0505) liitumispunktile, omanik Elektrilevi OÜ (11050857).vastu võtta korraldus nr 19 ja väljastada kasutusluba  Kahtla  külas Nurga (38601:004:0133) maaüksusele rajatud reoveesüsteemile, omanik Eha Pokk, isikukood 46705190010, elukoht Nurga talu Kahtla küla Laimjala vald- korraldus nr 20
Korraldused juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 3

Ehitusloa väljastamine

KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu ja selgitusi.

Vaadanud läbi Elektrilevi OÜ (reg nr. 11050857) ehitusloa taotluse  Käo küla Audla F 7 riketa vähendamiseks Õunaaia kinnistul. Vallavalitsus  kiitis heaks tööprojekti nr IS 1098.

5 poolthäälega o t s u s t a t i: anda välja ehitusluba Elektrilevi OÜ’le Käo küla Audla F 7  rikete vähendamiseks Õunaaia (38601:001:0113) kinnistul.


Vilmar Rei
vallavanem

Merike Liiv
vallasekretär

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee