LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr.3
13. veebruar 2014.a.

Sotsiaaltoetuste määrad 2014 .aastaks

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1p.5 ja Laimjala Vallavolikogu 20.12.2011 määrusega nr10 kinnitatud  “Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Laimjala vallas”
Laimjala Vallavolikogu määrab:

§ 1. Kinnitada 2014.a.toetuste määrad alljärgnevalt:

(1)Toetus prillide ostmiseks (§ 6 lg 2) määr vähekindlustatud perede lastele, õpilastele, kes õpivad üldhariduskoolis või ametikoolis  kuni 50 eurot prilliklaaside maksumusest ja täiskasvanud raske ja sügava nägemispuudega täiskasvanud isikule 64 eurot prilliklaaside maksumusest üks kord kalendriaastas;
(2)Sünnitoetus (§ 7 lg 1)
1) lapse ühele vanemale või vastsündinu lapsendajale 360 eurot, kui lapse mõlemad vanemad on kantud Laimjala valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;
2) 270 eurot, kui lapse ema on kantud Laimjala valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;
3) 360 eurot, kui lapse registreeritakse üksivanema lapsena ja lapsevanem on kantud Laimjala valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;
(3) Matusetoetus 200 eurot;
(4) Õpilase eluasemetoetus ( § 7 lg 4)
ametikoolides ja gümnaasiumi gümnaasiumiosas õppivatele õpilastele
1) õpilaskodu kohatasu kuni 60 eurot ;
2) üürikorteri üür kuni 35 eurot;
(5) Toetus koolitarvete soetamiseks (§ 7 lg 5) iga üldhariduskoolis õppivale lapsele kooliaasta alguseks 30 eurot kooli nimekirjade alusel ja 1.klassi astujale 35.-;
(6) Koolilõpetamise toetus (§ 7 lg 6) põhikooli ja gümnaasiumi (päevaõpe) ning põhikooli baasil ametikooli lõpetajatele 35 eurot;
(7) Invavahendite toetus ( § 7 lg 8) ühe inimese kohta kalendriaastas
raske puude korral 90 eurot
sügava puude korral 120 eurot
1) Invavahendite rentimine on abivajale tasuta

§ 2. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas  avaldamist.

 

Aarne Lember
volikogu esimees

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee