LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
OTSUS nr.14
13. veebruar 2014.a.

Laimjala valla kohalike teede nimekirja kinnitamine

 

Lähtudes teeseaduse § 51 § 11 lõige 1 punkt 3, lõige 2  ja Saare maavanema  23.12.2013.a. korraldusest nr 535  „Ettepanek üksikakti seadusega vastavusse viimiseks“ ning haldusmenetluse seaduse  § 64 lõige 1 ja § 68 lõige 2, 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1
Laimjala Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Kinnitada Laimjala valla avalikuks kasutuseks määramata erateede nimekiri
( Lisa nr 1) pdf

2. Kinnitada Laimjala valla avalikuks kasutuseks määratud kohalike teede nimekiri
( Lisa nr 2) pdf

3. Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 15.11.2005.a otsus nr 1-1/30 „Laimjala valla teede nimekirja kinnitamine“ .

4.Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 12.09.2006.a otsus nr 1-1/83 „ Laimjala valla teede nimekirja muutmine“.

5. Vallavalitsusel saata otsuse ärakiri Saare maavanemale ja Maanteeametile.

6. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Laimjala Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Pärnu Kohtumajja (80010 Pärnu, Rüütli 19) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

7. Otsus jõustub vastuvõtmise momendist.

 

Aarne Lember
volikogu esimees

 

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee