LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
OTSUS nr.7
06. juuni 2013.a.

Laimjala Vallavolikogu VIII koosseisu liikmete arvu määramine
ja valimisringkonna moodustamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktid 12 ja 13 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse  § 7 , §  8
Laimjala Vallavolikogu  o t s u s t a b:

1. Määrata Laimjala  Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 7.

2. Moodustada vallavolikogu valimiste läbiviimiseks Laimjala valla haldusterritooriumil üks valimisringkond 7 mandaadiga.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Aarne Lember
Volikogu esimees

VIIMATI LISATUD

Saaremaa omavalitsuste ühinemise VALIMISKOMISJON

Laimjala valla teabeleht VALLAELU Nr. 71 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee