10. oktoober 2014.a.
nr. 10

VOLIKOGU VIII  KOOSSEISU  ISTUNGI  PROTOKOLL

 

Algus kell 16.00, lõpp 17.30

Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: Laura Väli
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, maanõunik Piret Miller, ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus, sotsiaalnõunik Rohta Lember
Istungil osalesid: ------
Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakorra projekt  kinnitati 6 punktiline 6  poolthäälega .

Päevakord:
1. Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018                                          määrus 11
2. Laimjala valla ühisveevärgi  ja kanalisatsiooni arendamise kava
aastatel 2014-2025  I lugemine – A.Aus
3. Peremehetu ehitise arvelevõtmine – Randvere, Arni t.                                         otsus 33
4. OÜ Aavikunurga taotlus Randvere k. Viljaaida kinnistu omandamiseks
– vallavara müük; - hoonestusõiguse seadmine
5. Randvere k. Garaaži edasine kasutamine
6. Volituste andmine                                                                                                otsus 34

                                                            

Päevakorrapunkt nr 1

Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018     

Ettekandjad: vallavanem Vilmar Rei
Volikogu saanud kerkinud küsimustele vastused kinnitas 6 poolthäälega määruse nr 10 Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018.
Määrus juurde lisatud. Määrus jõustub e- riigi teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Laimjala valla ühisveevärgi  ja kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2014-2025 
I lugemine
Ettekandjad: ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus
Ühisveevärgi  ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025  tutvustas ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus.
I lugemine lõpetati ja suunati II lugemisel.

 

Päevakorrapunkt nr 3

Peremehetu ehitise hõivamine – Randvere, Arni t.         

Ettekandja: maanõunik – Piret Miller
13.02.2014.a. algatas Laimjala Vallavolikogu oma otsusega nr 1-1/ 15   selgitada välja peremehetus Randvere külas paiknevad ehitised .
Vallavalitsus avaldas väljaandes Ametlikud Teadaanded vastavasisulise teate 28.04.2014 numbriga 24962825.
Vastuväidete esitamiseks antud tähtaja jooksul ei ole vallavalitsusele laekunud ühtegi avaldust nimetatud ehitise kohta.
Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2 kohaselt on peremehetu ehitise hõivamise õigus ja kohustus kohalikul omavalitsusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Vabariigi Valitsuse poolt 08.08.1996.a. määrusega nr 211 kehtestatud “Peremehetu ehitise hõivamise korra” punkti 7 kohaselt on ehitise omaniku kindlakstegemisel määravaks ehitisregistri ja kohaliku omavalitsuse
õiendid, teised dokumendid ja tunnistajate ütlused.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes Vabariigi Valitsuse 08.08.1996.a. määrusega nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõivamise korra” punktist 14, teeb vallavalitus ettepanekut tuvastada Randvere külas paikneva ehitise peremehetus ja võtta nimetatud ehitis arvele Laimjala valla omandina.
Laimjala Vallavalitsusel registreerida ehitis riiklikus Ehitisregistris.
Otsuse eelnõu pandi hääletusele.
Esitatud otsuse eelnõu kinnitati  6 poolthäälega.
Otsus  juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 4

OÜ Aavikunurga taotlus Randvere k. Viljaaida kinnistu omandamiseks
 – vallavara müük; - hoonestusõiguse seadmine

Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei
Volikogule oli ettevalmistatud otsuse eelnõu hoonestusõiguse seadmiseks Viljaaida kinnistule OÜ Aavikunurga kasuks.
Volikogu liikmete poolt tuli mitmeid märkusi- puudusi eelnõu kohta, eelkõige ei olnud eelnõus ettevõtja (Aavikunurga) pool nõrk ja ilma garantiita, et  millal ja millise tasu eest omandada saaks. Esitatud eelnõu lükati tagasi ja vallavanemal pidada läbirääkimisi ( kirjavahetust) ja  vallavalitsusel esitada järgmisele istungile uus eelnõu. 

 

Päevakorrapunkt nr 5

Randvere k. Garaaži edasine kasutamine
Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei

Kuulati vallavanema sõnavõttu. Kuna Randvere küla poolt pole esitatud oma tegevuskava ja eraisikule ( kellegile külaelanikule) vald seda ei müü, siis ei ole sellega seondavlt midagi otsustada.

 

Päevakorrapunkt nr 6

Volituste andmine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei

Jutt käib Rannaüla külas asuv Kuressaare metskond 290 katastriüksusest.  Maaüksus paikneb Kahtla-Kübassaare hoiualal. Maaüksusel on piir Liivi lahega ja Saastna teega, mis on maavanema 03.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/168 munitsipaalomandisse antud. Maaüksusel  paikneb looduslik allikas, mis on arvele võetud kaitstava loodusobjektina. Allikad on olulised Natura alad, milledest oleneb taimkatte liigiline koosseis ja mikrokliima. Maaüksusel paiknevat allikat kasutatakse joogiveevõtu kohana. Allika kaitsevöönd ulatub Saastna teele, mistõttu vallavalitsus leiab, et vald teehooldajana on parimaks hooldajaks allikaga maaüksusele. Kuressaare metskond 290 katastriüksus on vajalik ka kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks, tagades vaba läbipääsu kallasrajale ja pääsu päästetöödeks vajalikule tuletõrje veevõtu kohale.

Tulenevalt eelnenust ja tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22  lg2-le teeb vallavalitsus ettepaneku anda volitused Laimjala vallavalitsusele Kuressaare metskond 290 maa munitsipaalomandisse taotlemise võimaluse välja selgitamiseks ja taotlemiseks.
Esitatud eelnõu pandi hääletusele.
Esitatud otsuse eelnõu kinnitati  6 poolthäälega.
Otsus  juurde lisatud

Järgmise volikogu istungi ajaks lepiti kokku 27. november.


Volikogu esimees
Aarne Lember 

protokollis
Merike Liiv

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee