27. november 2014.a.
nr. 11

VOLIKOGU VIII  KOOSSEISU  ISTUNGI  PROTOKOLL


Algus kell 16.00, lõpp 17.00

Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: Laura Väli, Viljar Rei
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, maanõunik, ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus.
Istungil osalesid: ------
Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakorra projekt  kinnitati 5 punktiline 7  poolthäälega .

Päevakord:

1. Laimjala valla ühisveevärgi  ja kanalisatsiooni arendamise kava
aastatel 2014-2025  II lugemine, kinnitamine – A.Aus   määrus 12
2. OÜ Aavikunurga taotlus Randvere k. Viljaaida kinnistu omandamiseks
– vallavara müük; - hoonestusõiguse seadmine – V.Rei
3. Teede registri täiendamine – A.Aus                  otsus 35
4. Volituste andmine ühinemisläbirääkimisteks – A. Lember, V.Rei   otsus 36
5. Aasta tegija statuudi kinnitamine – V.Rei           määrus 13
6. Veekogu taotlemine munitsipaalomandisse              otsus 37
7. Jooksvad küsimused

 

Päevakorrapunkt nr 1

Laimjala valla ühisveevärgi  ja kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2014-2025

Ettekandjad: ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus
Esitatud kavale muudatusettepanekuid ei laekunud.
Eelnõu võeti esitatud kujul vastu.
Määrus juurde lisatud. Määrus jõustub e- riigi teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 

Päevakorrapunkt nr 2

OÜ Aavikunurga taotlus Randvere k. Viljaaida kinnistu omandamiseks
 – vallavara müük, hoonestusõiguse seadmine
Ettekandjad: vallavanem- Vilmar Rei
Vallavanem andis ülevaate OÜ Aavikunurga esindajaga läbirääkimiste käigu ja tulemuste üle.
Volikogu nõustus esitatud ettepanekute ja tingiimustega ja ja detsembri volikoguks vallavalitsusel ettevalmistada  esitatud tingimusi arvestades otsuse eelnõu.

 

Päevakorrapunkt nr 3

Teede registri täiendamine
Ettekandja: ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus
Lähtudes teeseadusest  ja vajadusest täiendada Laimjala Vallavolikogu otsust nr 14 13 veebruar ist 2014  viia sisse järgmine täiendus Laimjala valla avalikuks kasutuseks määramata erateede nimekirja - Lisa nr 1

Tee nr

Tee nimi

Alguspunkt

Lõpppunkt

Pikkus

Märkused

3860224

Ärma tee

0

690

690

Lisada nimekirja


Viia sisse järgmised täiendused Laimjala valla avalikuks kasutuseks määratud kohalike teede nimekiri - Lisa nr 2

Tee number

Tee nimi

Alguspunkt

Lõpppunkt

Pikkus

Märkused

3860002

Kurdla soo tee    

2293

2760

467

Lisada nimekirja

3860107

Sepa tee

337

414

77

Lisada nimekirja

3860141

Nuki Jakobi tee

424

682

258

Täpsustus

3860019

Punnu soo tee

2365

2578

208

Täpsustus

3860202

Pullilauda tee

0

388

388

Uus asukoht

Täiendused  viia sisse riiklikku teede registrisse.
Vallavalitsusel saata otsuse ärakiri Maanteeametile.
Otsuse eelnõu pandi hääletusele.
Esitatud otsuse eelnõu kinnitati  5 poolthäälega.
Otsus  juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 4

Volituste andmine ühinemisläbirääkimiste pidamiseks
Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei, volikogu esimees- Aarne Lember
Kuulanud vallavanema ja volikogu esimehe sõnavõtte ja SOL-i volikogus räägitust ja ühiselt kujundatud seiskohast volikogu otsustas anda vallavanem Vilmar Reile või teda vallavanema ülesannetes asendavale valitsuse liikmele volitus Saare maakonna omavalitsustegaühinemisläbirääkimiste pidamiseks.
Ettepanek pandi hääletusele- otsus võeti vastu 5 poolthäälega.
Otsus juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 5

Aasta tegija statuudi kinnitamine
Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei
Kuulati vallavanema sõnavõttu.
Laimjala valla Aasta tegija/Aasta tegu statuut pandi hääletusele.
Statuut võeti vastu 5 poolthäälega.

 

Päevakorrapunkt nr 6

Veekogu taotlemine munitsipaalomandisse          

Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei
Jutt käib Rannaüla külas asuv Kuressaare metskond 290 katastriüksusest, millel paikneb veekogu- Saastna Allikas, mis asub Kahtla-Kübassaare hoiualal (KL02000309).
Allikas on kantud Riiklikku ehitusregistrisse kasutamise kood 22226. Ehitise omanik on Riigimetsa Majandamise Keskus.
Nimetatud allikat kasutatakse joogiveevõtu kohana, samuti on vajadus kasutada allikat aastaringselt päästetöödeks vaja mineva tuletõrje veevõtu kohana.
Vallavolikogu üle vaadanud vallavalitsuse poolt esitatud ehitise munitsipaalomandisse jätmise plaani ja tulenevalt Maareformi seaduse § 28 lõige 1 p 3, otsustab: Taotleda Laimjala valla munitsipaalomandisse Laimjala vallas Rannakülas Kuressaare metskond 290 katastriüksusel katastritunnus 38601:004:0551, paiknev allikas ja selle alune maa.
Maaüksus paikneb Kahtla-Kübassaare hoiualal. Maaüksusel on piir Liivi lahega ja Saastna teega, mis on maavanema 03.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/168 munitsipaalomandisse antud. Maaüksusel  paikneb looduslik allikas, mis on arvele võetud kaitstava loodusobjektina. Allikad on olulised Natura alad, milledest oleneb taimkatte liigiline koosseis ja mikrokliima. Maaüksusel paiknevat allikat kasutatakse joogiveevõtu kohana. Allika kaitsevöönd ulatub Saastna teele, mistõttu vallavalitsus leiab, et vald teehooldajana on parimaks hooldajaks allikaga maaüksusele. Kuressaare metskond 290 katastriüksus on vajalik ka kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks, tagades vaba läbipääsu kallasrajale ja pääsu päästetöödeks vajalikule tuletõrje veevõtu kohale.
Tulenevalt eelnenust ja tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22  lg2-le teeb vallavalitsus ettepaneku anda volitused Laimjala vallavalitsusele Kuressaare metskond 290 maa munitsipaalomandisse taotlemise võimaluse välja selgitamiseks ja taotlemiseks.
Esitatud eelnõu pandi hääletusele.
Esitatud otsuse eelnõu kinnitati  5 poolthäälega.
Otsus  juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 7
Jooksvad küsimused                                                                                               

Jooksvate küsimuste all räägiti  tühjaks jäänud kaevudest. Vallavalitsus korraldab katlamaja juures vajaliku otsa väljatoomise , et inimesed kellel on praegu kaevus tühjaks jäänud saaksid hõlpsalt vett viimas käia.

Järgmise volikogu istungi ajaks lepiti kokku 22. detsember.

 

Volikogu esimees
Aarne Lember 

protokollis
Merike Liiv

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee