22. detsember 2014.a.
nr. 12

VOLIKOGU VIII  KOOSSEISU  ISTUNGI  PROTOKOLL

 

Algus kell 16.00, lõpp 18.00

Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus:
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, maanõunik Piret Miller , ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus, sotsiaalnõunik Rohta Lember ja finantsjuht Elle Toll
Istungil osalesid: ------
Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakorra projekt  kinnitati 9 punktiline 7  poolthäälega .
Volikogu liikme Laura Väli volitused peatusid tulenevalt ( KOKS § 19 lg 2 p 4 ) sellest, et toa on kolme järjestikuse  kuu jooksul toimunud istungitest puudunud. Laura Väli peatunud volituste asemel on määratus valimisliidu Laimjala nimekirjast volikogu liikmeks Aliin Sepp.

 

Päevakord:
Välibaasi tutvustus – Urmas Jäe
1. Laimjala valla terviseprofiili kinnitamine                                  määrus 14
2. Maamaksumäära kinnitamine  2015. aastaks                          määrus 15
3. Sotsiaaltoetuste määrad 2015. aastaks                               määrus 16
4.Toimetulekutoetuse arvestamisel kehtivate normpindade ja alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - muutmine                                      määrus 17
5. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Randvere küla Viljaaida kinnisasjale                                  otsus 38
6. Eelarve suunamised                                                               määrus 18
7. Kuressaare metskond 290 m/ü taotlemine munitsipaalomandisse otsus 39
8. Aasta Tegija kinnitamine                                                        otsus 40
9. Jooksvad küsimused, E.Raudsiku pöördumine

 

                                                                                                                                              

Päevakorrapunkt nr 1

Laimjala valla terviseprofiili kinnitamine
Ettekandjad: Piret Miller

Ekraanile kuvati lühikokkuvõte.
Eelnõule parandusi ega täiendusi ei esitatud. Laimjala valla terviseprofiil võeti esitatud kujul vastu (kõik poolt).
Määrus juurde lisatud. Määrus jõustub e- riigi teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Maamaksumäära kinnitamine  2015. aastaks
Ettekandjad: Piret Miller

Vallavalitsuse ettepanek on jätta maamaksumäärad muutmata –  käesoleva aasta määrad kinnitada ka 2015 aastaks. Esitatud eelnõus on ainult preambula kooskõlla viidud seadusandluse muudatustega.
Volikogu nõustus esitatud ettepanekuga- 7 poolthäälega kinnitati maamaksumäärad 2015. aastaks.
Määrus juurde lisatud.

Päevakorrapunkt nr 3

Sotsiaaltoetuste määrad 2015. aastaks      
Ettekandja: sotsiaalnõunik Rohta Lember

Eelnõud tutvustas sotsiaalnõunik Rohta Lember. Eelnõus on toetuse määrasid  võrreldes kehtivate toetuse määradega tõstetud järgmiselt:
prillide toetamisel oli  prilliklaasid – nüüd prillide;
sünnitoetus oli 360 ( mõlemad vanemad valla elanikeregistris) nüüd 380;
ühevaneme puhul (valla registris) enne 270- nüüd 280;
üksikvanem enne 360- nüüd 380;
esimesse klassi asutuja toetus enne 35.-- nüüg 60.-;
invavahendite toetus: raske puude korral enne 90.- -nüüd 100.-;
sügava puude korral enne 120.- - nüüd 140.-
Volikogu kinnitas 7 poolthäälega uued sotsiaaltoetuste määrad.

 

Päevakorrapunkt nr 4

Toimetulekutoetuse arvestamisel kehtivate normpindade ja alaliste kulude piirmäärade kehtestamine- muutmine
Ettekandja: sotsiaalnõunik Rohta Lember

Esitatud muudatust tutvustas sotsiaalnõunik Rohta Lember. Muudetud on § 2 lg 1 punkt 5- tarbitud elektrienergia maksumus – järgneva pereliikme kohta oli enne 8.- nüüd 10.-
Määruse eelnõu kinnitati 7 poolthäälega.

 

Päevakorrapunkt nr 5

Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Randvere küla Viljaaida kinnisasjale  
Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei

OÜ Aavikunurga on esitanud avalduse hoonestatud Viljaaida kinnistu omandamiseks või pikaajalisele kasutusele võtmiseks. Hoonestatud Viljaaida kinnistu on OÜ Aavikunurga naaberkinnistu.
Vallale kuuluval Viljaaida kinnistul asub otsese kasutuseta ja halvenevas seisukorras vana ait, kuhu OÜ Aavikunurga puhketalu plaanib renoveerimise järgselt rajada kaasaegse, nõuetele vastava köögi ja mitmeotstarbelise suure saali, kus oleks võimalik korraldada nii seminare, näitusi kui suurte gruppide toitlustamist. See võimaldaks korraldada suuremaid üritusi, pulmi tähtpäevi, firmaüritusi.  Lisaks saaks renoveeritud hoones üles seada ka kõigile ligipääsetava püsiekspositsiooni Johannes Aavikust.
Vallavolikogu oli seisukohal, et Aavikunurga puhketalu taotlus Viljaaida kinnistu kasutuselevõtuks  on  põhjendatud. Aavikunurga puhketalu on juba aastaid edukalt tegutsenud turismivaldkonnas ja pakkunud majutust, ürituste läbiviimist, pulmade ja firmaürituste korraldamist. Aastate pikkune tegutsemine ja hea teenindus on toonud üha rohkem külastajaid. Sellest tulenevalt on eriti teravalt üles kerkinud  probleem suurte gruppide  toitlustamisel. Puudub nõuetele vastav köök ja suurem söögisaal.
Tulenevalt eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 lõige 3 ja  Laimjala valla  vallavara eeskirja § 30, Laimjala Vallavolikogu otsustuskorras 7 poolthäälega:

1. seada otsustuskorras hoonestusõigus osaühing Aavikunurga ( registrikood 11259037, asukoht Aavikunurga talu  Randvere küla Laimjala vald) kasuks Laimjala valla munitsipaalomandis olevale hoonestatud kinnisasjale Viljaaida ( kinnistusregistriosa  number 3928234,  katastritunnus 38601:004:0592, pindala 0,97 ha , sihtotstarve -tootmismaa) järgmistel tingimustel:

1.1 hoonestusõigus seatakse eesmärgiga rajada  kinnistule kaasaegsetele nõuetele vastav köögi ja mitmeotstarbelise suure saaliga hoone, kus oleks võimalik korraldada nii seminare, näitusi kui suurte gruppide toitlustamist.
1.2 hoonestusõigus seatakse tähtajaga 99 (üheksakümmend üheksa) aastat.
1.3 OÜ Aavikunurga saab õiguse omandada antud kinnistu 4 aasta jooksul maa turuhinnaga, kui on rajatud mitmeotstarbeline hoone, millele vallavalitsus on väljastanud kasutusloa.
1.4 hoonestaja on kohustatud tasuma hoonestusõigusega koormatud kinnistu eest tasumisele kuuluvad riiklikud ja kohalikud maksud.
1.5 hoonestusõiguse seadmise lepingus sätestada valla õigus hoonestusõiguse lepingust taganemiseks juhuks, kui kinnistule eelnimetatud mitmeotstarbelisele hoonele  ei ole väljastatud  Laimjala Vallavalitsusest kasutusluba hiljemalt 48 ( neljakümne kaheksa ) kalendrikuu jooksul.

Otsus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 6

Eelarve suunamised              
Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei

Lisaeelarve tulud ja kulud esitati summas 83 959 eurot.
Lisaeelarve vaadati esitlusega stendil atliklite lõikes läbi.
Esitati ka tulude suurendamine  ja kulude vähendamine jagatuna tegevusalade ja artiklite lõikes (eelarve suunamised)
Täiendavaid küsimusi ei esitatud.
Eelnõu pandi hääletusele.
Volikogu kinnitas esitatud eelnõu 7 poolthäälega.
Määrus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 7

Kuressaare metskond 290 m/ü taotlemine munitsipaalomandisse                                
Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei

Maavanema 03.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/168 anti Laimjala valla munitsipaalomandisse Laimjala Vallavolikogu 20.02.2013 otsuse nr 1-1/1 alusel taotletud Laimjala vallas Rannaküla külas asuv “Saastna tee” maaüksus, pindala o,o3 ha, sihtotstarve transpordimaa. Nimetatud maaüksust läbib avalikus kasutuses olev Saastna tee nr. 3860156, mis on kinnitatud avalikuks kasutamiseks . Kuressaare Metskond 290 maaüksus asub osaliselt  tee kaitsevööndis. Kaitsevööndis asub ka Kuressaare Metskond 290 maaüksusel paiknev Saastna allikas, millel omakorda on tulenevalt veeseaduse § 29 lg 2 p 2 kaitsevööndi suurus 10 m. Seega asub Saastna allikas Saastna tee kaitsevööndis ja Saastna tee omakorda allika kaitsevööndis. Saastna allikat (kaevu) kasutatakse naaberkinnistute Tuuliku ja Kurdlaaru poolt joogiveega varustamisel ja nende omanikud on avaldanud muret saasteohu pärast Saastna allikale teehoiutööde teostamise korral. Lisaks on Kurdlaaru kinnistu elamu ehitusprojektiga, töö 03-2013 tulekustutuseks vajamineva veevõtu asukohaks määratud Kuressaare Metskond 290 maaüksusel asuv tuletõrje veevõtukoht ( vastab EVS 812 osa 6).
2013 aasta lõpus toimus Rannaküla külas suur tulekahju, mille käigus hävis Kuressaare Metskond 290 maaüksusega piirneval Roolaiu kinnistul elamu ning nimetatud tuletõrje veevõtukoht on ülioluline päästetöö edaspidiseks operatiivseks korraldamiseks õnnetuste korral.
Arvestades eelpool toodut ning ka erinevate osapoolte vahel viimaste aastate jooksul tekkinud vaidluste lahendamiseks juurdepääsutee kasutamise ja  Saastna allika kasutamise, kaitse osas ning KOKS-ist  kohalikule omavalitsusele seatud  ülesannete täitmiseks otsustab volikogu taotleda Laimjala valla munitsipaalomandisse Laimjala vallas Rannakülas asuv Kuressaare metskond 290 maaüksus koos sellel asuva rajatisega (salvkaev ehitusreg. kood nr. 220717380).
Otsus võeti vastu 7 poolthäälega.

 

Päevakorrapunkt nr 8

Aasta Tegija kinnitamine    
Ettekandja: vallavanem – Vilmar Rei

Esitatud nominentidest osutuks 36 punktiga Aasta Tegijaks – Tiina ja Kristo Kiiker.
Tiitli ja sellega kaasnev rahaline auhind anatakse üle valla aastalõpu peol- 26. detsembril

 

Päevakorrapunkt nr 9

Jooksvad küsimused, E.Raudsiku pöördumine

Ehitus- ja majandusnõunik  Ado Aus ja vallavanem Vilmar Rei selgitasid tekkinud arusaamatust E.Raudsiku  pöördumisega hajaasutuse veeprogrammist taoetuse saamiseks.
Vallavalitsus saadab täiendava selgituse E.Raudsikule.

 

Volikogu esimees
Aarne Lember 

protokollis
Merike Liiv

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee