13. veebruar 2014.a.
nr. 5

VOLIKOGU VIII  KOOSSEISU  ISTUNGI  PROTOKOLL

 

Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: -------
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, maanõunik Piret Miller, ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus, sotsiaalnõunik Rohta Lember, finantsnõunik Elle Toll.
Istungil osalesid: Maris ja Tarmo Karma, Väino Lodi
Ekraanile kuvatud istungi päevakorraprojekti  tutvustas volikogu esimees Aarne Lember. Ekraanile kuvatud päevakorras oli kolm esimest punkti kokku viidud ühe otsuse eelnõu alla. (vormiline muudatus). Volikogu esimees pani hääletusele esitatud muudatusega päevakorra. 7 poolthäälega kinnitati ekraanile kuvatud päevakord.

Päevakord:
1. Laimjala valla kohalike teede nimekirja kinnitamine – V.Rei; A.Aus    otsus nr 14
2. Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine- R. Lember    määrus nr 3
3. Laimjala valla 2014.aasta eelarve I lugemine – V.Rei; E.Toll
4. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine – P.Miller   otsus nr 15
5. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine – M.Liiv    määrus nr 4
6. Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liitu    otsus nr 16
7. Uuest arengukavast


Päevakorrapunkt nr 1

Laimjala valla kohalike teede nimekirja kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Kuulati vallavanem Vilmar Rei ettekannet.
Saare maavanem on oma 23.12.2013.a. korraldusega nr 535 teinud ettepaneku Laimjala Vallavolikogu  12.09. 2006.a. otsuse nr 1-1/83  „ Laimjala valla teede nimekirja muutmine“  vastavusse viimine kehtivate õigusaktidega või tühistada otsus.
Laimjala vallavolikogu otsus nr 1-1/83  ei tuginenud
selle andmise ajal kehtinud õigusele. Otsuse alusena näidatud teeseaduse § 4 lõige 4 ja § 5 lõige 6 kaotasid kehtivuse 27.02.2005.a. Teeseaduse § 10 lõige 3 on volitusnormiks  keskkonnaministrile metsatee seisundile nõuete kehtestamiseks. Teeseaduse § 25 lõike 3 kohaselt korraldab omavalitsus teehoidu kohalikel teedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks liiklemiseks. Kuna aga otsusega nr 1-1/83 ei lahendada teehoiu küsimusi, siis on viide § 25 lõikele 3 alusetu.
Seoses kõnealuse otsuse kooskõlla viimisega  või tühistamisega,  vaatas vallavalitsus üle ka teised  valla teede nimekirjade kinnitamise otsused ja leidis samade alustena näidatud otsuse nr 30 15. 11.2005 „Laimjala valla teede nimekirja kinnitamine“.

Vallavalitsuse ettepanek on, et 2005.aasta ja 2006.aasta otsuseid ei ole 2014.aastal enam mõtet parandada ja vastavusse viia sel ajal kehtinud alustega, vaid tühistada eelpool nimetatud otsused.

Volikogu esimees A.Lember andis sõna T. Karmale (sõnavõtt lisatud protkollile) pdf .

V.Lodi ärritus T.Karma jutu ja tehtud tegude  ning valede peale.
Volikogu esimees A. Lember  tegi ajaloos pika tagasivaate kõnealuse tee olemasolust ja avalikust kasutusest.
T.Karma jäi endiselt oma seisukohale, et tegemist ei ole teega teesedause mõistes.
Vallavanema selgitas veelkord, et selle tee kaudu on juurdepääs teistele  kinnistutele ja valla avalikule puhkekohale Sääremäel.

Volikogu liige Viljar Rei tegi ettepaneku tulla valda siis, kui teil on ettepanek, kus on naabrid asja omavahel kokku leppinud, kuidas nad seal oma liikumist näha tahavad ja ka omalt poolt panustama, kui on ümber ehitamise plaanid.
Sellega arutelu lõpetati ja pandi otsuse eelnõu hääletusele.

Võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2, 3 ja maavanema korralduse nr 535,
Laimjala Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kinnitada Laimjala valla avalikuks kasutuseks määramata erateede nimekiri ( Lisa nr 1)
2. Kinnitada Laimjala valla avalikuks kasutuseks määratud kohalike teede nimekiri ( Lisa nr 2)
3. Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 15.11.2005.a otsus nr 1-1/30 „Laimjala valla teede nimekirja kinnitamine“.
4.Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 12.09.2006.a otsus nr 1-1/83 „ Laimjala valla teede nimekirja muutmine“.

Otsus võeti vastu 7 poolthäälega.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine

Ettekandja: sotsiaalnõunik Rohta Lember

Sel aastal ei ole eelarve koostamisel arvestatud valla sotsiaaltoetuste määrade muutmisega ( ei tõstmist ega langetamist) , eelmisel aastal tõusid kõik valla toetuste liigid.

Määrus võeti vastu 7 poolthäälega.

Määrus lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 3

Laimjala valla 2014.aasta eelarve I lugemine
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Vallavanem kuvas 2014 aasta eelarveprojekti stendile.
Eelarve räägiti  tegevusalade kaupa lahti.
Vallavara müügist on planeeritud ühe korteri  müük ja Vesiroti kinnistu müük.
Volinikud said oma küsimustele vastused ja eelarve I lugemine lõpetati ja juunati II lugemisele.


Päevakorrapunkt nr 4

Peremehetu ehitise hõivamise algatamine
Ettekandja: maanõunik Piret Miller
P. Miller selgitas  asjaolusid .  Selgitada välja ehitiste peremehetus ja võtta arvele Laimjala vallas Randvere külas paiknevad ehitised. Ehitiste viimane teadaolev omanik oli Vambola Viilma.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus punkt 3 alusel korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi:
1) mis on talle pandud teiste seadustega;
2) mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada. Sama seaduse §22 punkt 37) loetleb volikogu pädevuseks muud seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimused, mille alla käib ehitise peremehetuks tunnistamine.
Laimjala valla põhimääruse § 23 lg1 alusel on Volikogul õigus korraldada Laimjala valla territooriumil oma ülesannete täitmiseks olulistes küsimustes vallaelanike küsitlusi.Peremehetu ehitise hõivamise kord reguleerib hoone ja rajatise kui peremehetu ehitise hõivamist asjaõigusseaduse rakendamise seaduse paragrahvi 13 lõike 2 alusel. õigusliku alusega püstitatud ehitistel.
p 8. Ehitise peremehetuse selgitab välja kohalik omavalitsus, kes hindab ehitist ja võtab selle arvele. Kui ehitisel ei ole valdajat, määrab kohalik omavalitsus ehitisele hooldaja.

Täideviimine, juhul kui vastuväiteid ei ole esitatud, toimub Peremehetu ehitise hõivamise kord  p 9 alusel, mis ütleb, et pärast ehitise arvelevõtmist avaldab kohalik omavalitsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes teate hõivatava ehitise, selle asukoha ning viimase teadaoleva omaniku kohta. Teade peab sisaldama üleskutset esitada vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta teates määratud tähtpäevaks. Vastuväidete esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui kaks kuud. Peremehetu ehitise hõivamise kord punkt 10 alusel valla- või linnavolikogu või tema ülesandel valla- või linnavalitsus vaatab läbi esitatud vastuväited ja otsustab, kas ehitis on peremehetu või mitte.

Esitatud otsuse eelnõu pandi hääletusele.
Otsus võeti vastu 7 poolthäälega.

 

Päevakorrapunkt nr 5

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Ettekandja: vallasekretär – Merike Liiv
Määruse eelnõu koos seletuskirjad oli volinikele välja saadetud. Esitatud eelnõu kohta täiendusi ega parandusi ei esitatud.
Määruse eelnõu võeti esitatud kujul vastu 
(7 poolthäält).

 

Päevakorrapunkt nr 6

Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liitu
Ettekandja: vallasekretär- Merike Liiv
Vallasekretär selgitas EMOVL osalemist ja mis sellega seondub.
Volinikud tegis järgmised ettepanekud:

1. Nimetatada Laimjala vallavolikogu esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale
Aarne Lember ja tema asendajaks Laura Väli

2. Nimetada Laimjala vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale
Vilmar Rei ja tema asendajaks Ado Aus.
Otsus võeti vastu 7 poolthäälega.

 

Päevakorrapunkt nr 7

Uuest arengukavast
Ettekandja: maanõunik Piret Miller
P. Miller esitas kokkuvõtte ekraanile (lisatud protokollile) pdf.

 

Volikogu esimees
Aarne Lember 

protokollis
Merike Liiv

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee