13. märts 2014.a.
nr. 6

VOLIKOGU VIII  KOOSSEISU  ISTUNGI  PROTOKOLL

Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus:Viljar Rei
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, maanõunik Piret Miller, ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus.
Istungil osalesid:  --------------
Ekraanile kuvatud istungi päevakorraprojekti  tutvustas volikogu esimees Aarne Lember. Ekraanile kuvatud päevakorras oli lisatud kaks päevakorrapunkti (esindaja määramine Kahtla lasteaed-põhikooli hoolekogusse ja hookogu moodustamine ja töökord) seoses Kahtla lasteaed-põhikoolis toimuva lastevanema koosolekuga ja uue hoolekogu valimisega. Volikogu esimees pani hääletusele esitatud täiendustega päevakorra. 6 poolthäälega kinnitati ekraanile kuvatud päevakord.

Päevakord:
1. Laimjala valla 2014.aasta eelarve II lugemine, kinnitamine - V.Rei      määrus 5
2. Vallavanema palga kinnitamine            otsus 16'
3. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu kinnitamine    otsus 17
4. Volikogu esimehe hüvitise maksmine             otsus 18
5. Laimjala valla kohalike teede nimekirja täiendamine – A.Aus    otsus 19
6. Valla vara müük            otsus 20,    21    
7. Esindaja määramine Kahtla lasteaed-põhikooli hoolekogusse   otsus 22
8. Kahtla lasteaed-põhikooli hoolekogu moodustamise ja töökorra kinnitamine  määrus 6  

 

Päevakorrapunkt nr 1

Laimjala valla 2014.aasta eelarve II lugemine, kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Kuulati vallavanem Vilmar Rei ettekannet.
2014. aasta eelarveprojekt oli seinale kuvatud. Täiendusi on sisse viidud teede raha osa, mille lõplik summa tuli ära üleeile (54 581.-) Kulude osas ei kajastunud eelmisel lugemisel ühiveevärgi arengukava koostamine, mille maksumus jääb küsitud pakkumistel 6-9 tuh euro vahele. Tulude poolele on sisse kirjatatud ka vallavara võõrandamine ( krt ja Vesiroti kinnistu). Volikogu arutas vara müügi hindasid eraldi.
Korteri alghinnaks kinnitati 4000.- eurot ja Vesiroti kinnistu alghinnaks 5000.- eurot.
Vallavalitsusele ja majanduskomisjonile ei ole 2014. aasta eelarve projekti kohta täiendusi  ega parandusettepanekuid laekunud.  Seega on ettepanek 2014. aasta eelarve ettevalmistatud kujul vastu võtta.
Volikogu liikmetele eelarve kohta küsimusi ei olnud.
Volikogu esimees pani eelnõu esitatud kujul hääletusele.
6 poolthäälega võeti 2014. aasta eelave mahus 851 100.- eurot vastu.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Vallavanema palga kinnitamine    

Ettekandja: vallasekretär – Merike Liiv

Kogu palgafondi koostamisel on arvestatud 10% palga tõusuga. (miinimumpalga tõus oli sel aastal 10%) . Nii on ka vallavaema palga ettepanek. Astme tõusu ei ole otsuse projektis -  jätkuvalt 3,5 miinimumpalka.

Otsus võeti vastu 6 poolthäälega.

Otsus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 3

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu kinnitamine         
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Volikogu liikmete tasule on samuti lisatud eelnevale 10%. Otsuse eelnõu on 21.- eurot istungi eest.

Otsus võeti vastu 6 poolthäälega.

Otsus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 4

Volikogu esimehe hüvitise maksmine
Ettekandja:vallasekretär – Merike Liiv
Otsuse eelnõu on tehtud samuti 10%-lise tõusuga.
Otsus võeti vastu 6 poolthäälega.
Otsus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 5

Laimjala valla kohalike teede nimekirja täiendamine 
Ettekandja: ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus
Ado Aus selgitas otsuse eelnõud ja ja näitas iga tee kohta tehtavadtäiendused. Täiendused olid teede pikkuses ja lisatud teid nimekirja , millel on tehtud avaliku kasutamise lepingud peale.

Otsuse eelnõu pandi hääletusele.

Otsus võeti vastu 6 poolthäälega.
Otsus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 6

Valla vara müük
Ettekandja:vallavanem- Vilmar Rei
Eelarve menetlemise käigus on juba nimetatud varade müügist räägitud
1) Asva külas asuv „Vesiroti „ kinnistu- 2, 38 ha
Volinikud  kinnitasid alghinnaks 5 000.- eurot. ( 6 poolthäält)- registriosa 1354034

  1. Laimjala küla Ussikännu maja krt 11- (registriosa 3955534) – alghinnaks 4 000.- eurot (5 poolthäält)
  2.  

Otsused juurde lisatud.
Vallavanem tutvustas OÜ Aavikunurga kirja, millega soovitakse naaberkinnistule laieneda ( valla omandis Viljaaida), kuhu küüni renoveerimise järgselt saaks rajada kaasaegsetele nõuete vastava köögi ning mitmeotstarbelise suure saali, kus oleks võimalik korraldada nii seminare, näitusi kui suurte gruppide toitlustamist.
Külastajate arvu kasvuga on üha enam ilmenud mure, et kuna meie põhitegevus toimub eelkõige rehielamu tüüpi hoones, ei saa sinna täielikult terviskaitsenõuetele vastavat kööki ehitada.
Oü  Avikunurga pöördub valla poole sooviga saada teada, milised on Laimjala valla plaanid Viljaaida kinnistuga ning kas ja millistel tingimustel on OÜ Aavikunurgal võimalik kinnisasja omandada.
Vallavanem – olen sellest ka külavanemale teada andnud, sest praegu on seal külainimeste asjad sees-  nad pidid  seda koosolemisel teadaandma.

 

Päevakorrapunkt nr 7

Esindaja määramine Kahtla lasteaed-põhikooli hoolekogusse
Volikogu  liikmed olid eelnevalt läbirääkinud esindaja suhtes puuduva liikme Viljar Rei'ga. Viljar on oma nõusoleku volikogu liimetele andud.
Volikogu kinnitas 6 poolthäälega kooli pidaja esindajana Kahtla lasteaed-põhikooli hoolekogusse Viljar Rei.

 

Päevakorrapunkt 8


Kahtla lasteaed - põhikooli hoolekogu moodustamise ja töökorra kinnitamine

Eelnõu oli kuvatud ekraanile.
Eelnõu arutati peatükkide kaupa läbi. Esitatud määruse eelnõule parandusi  ega täiendusi ei tehtud.
Eelnõu pandi hääletusele.
6 poolthäälega võeti esitatud määruse eelnõu vastu.
Määrus juurde lisatud.

 

Infod:
Spordipäev Leisis vallas 21. märts- reede algus kell 15.00- osa võivavad võtta volikogude liikmed, vallavalitsuse liikmed, omavalitsuse ametnikud ja hallatavata asutuste juhid.

Talgupäev – 3. mai

Muhu ja Ida- Saaremaa ühisesse hooldekodusse sai väljakuulutatud konkursi järel Laimjala vallas tööle 1 inimene (kandideeris ka üks)

SMILEGOV projektis osalemine Saare Maavalitsuse partnerina ( Kahtla lasteaed-põhikooli hoone).

 

Volikogu esimees
Aarne Lember 

protokollis
Merike Liiv

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee