16. aprill 2014.a.
nr. 7

VOLIKOGU VIII  KOOSSEISU  ISTUNGI  PROTOKOLL

 

Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: Laura Väli, Ardo Kaljuste
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, maanõunik Piret Miller, ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus.
Istungil osalesid: ajaleht „Saarte Hääl“ ajakirjanikud ja fotograaf
Ekraanile kuvatud istungi päevakorraprojekti  tutvustas volikogu esimees Aarne Lember. Volikogu esimees pani hääletusele esitatud täiendustega päevakorra. 5 poolthäälega kinnitati ekraanile kuvatud päevakord.

Päevakord:
1. Laimjala valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused- P.Miller        otsus 23
2. Laimjala valla arengukava aastateks 2014-2020 heakskiitmine ja avalikustamine      otsus 24
3. Arvamuse andmine kinnisasja loataotlusele               otsus 25
4. Vaide Laimjala Vallavolikogu 13.02.2014.a. otsusele nr 14 tagastamine             otsus 26
5. Jaoskonnakomisjoni moodustamine Euroopa Parlamendi valimisteks (25.05.2014)       otsus 27
6. Muhu- ja Ida Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri – A.Aus (I lugemine)
7. Audiitori määramine                      otsus 28
8. Laimjala vallavolikogu 18.12.2013. otsuse nr 11  muutmine         otsus 29
9. Infod, jooksvad küsimused

 

Päevakorrapunkt nr 1

Laimjala valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Ettekandja: maanõunik Piret Miller
Maanõunik esitles üldplaneeringu raportit.
Käesoleval  hetkel  ei  ole  vajalik  ega  ka  majanduslikult  võimalik  koostada  uut üldplaneeringut,  mille  eesmärk  oleks  muuta  oluliselt  olemasolevat  üldplaneeringut. Kuna aga teemaplaneeringud koostatakse ainult planeeringut vajava maa-ala kohta, mis on oluliselt väiksem kogu  valla  territooriumist ja  lahendus  kujuneb  operatiivsemalt  ja  ökonoomsemalt, siis  2015. aasta  eelarve  koostamisel  tuleb  kaaluda  võimalusi  üldplaneeringut  täpsustavate  ja täiendavate  ruumilist  arengut  kujundavate  teemaplaneeringute  ja detailplaneeringute koostamiseks.
Teemaplaneeringu koostamist on vaja kaaluda:

  1. teedevõrgustiku korrastamiseks valla territooriumil. (Täpsustamist vajab olemasolevate tee trasside ajakohasus ja piisavus. )
  2. rannaalade paremaks planeerimiseks -turismi ja sadamate arenguks

Kaaluda tuleks üldplaneeringu muutmist detailplaneeringutega

  1. ühismaa vajaduse rahuldamiseks külades. (prügi konteinerite maa ja külaplatside maa piisavus)
  2. aktiivse puhkuse veetmise võrgustiku loomiseks vallas. (ATV rada Kingli külas, jalgratturite peatumispaik Piretikivi puhkekohas, matkarajaga haaratud objektide täpsustamine.)

Täiendus ega parandusi raportile ei esitatud.
Volikogu esimees pani eelnõu esitatud kujul hääletusele.
5 poolthäälega võeti Laimjala valla üldplaneeringu ülevaatamine vastu.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Laimjala valla arengukava aastateks 2014-2020 heakskiitmine ja avalikustamine     

Ettekandja: maanõunik- Piret Miller

Välja saadetud materjalide kohta täiendusi ega muutatusi esitatud ei ole.
Vallavalitsuse ettepanek on kiita heaks Laimjala valla arengukava aastateks 2014  –  2020 ja  avalikustada see Laimjala valla veebilehel ja vallavalitsuses.
Laimjala valla arengukava aastateks 2014-2020 avalik  väljapanek toimub 28. aprillist 2014-17. maini 2014.
Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 17. maini 2014 kirjalikult Laimjala vallavalitsusele aadressil Laimjala vald Laimjala küla või e-posti aadressil laimjala@estpak.ee
Laimjala valla arengukava avalik arutelu toimub (19. mail 2014 kell 16 00 Laimjala rahvamajas).

Otsus võeti vastu 5 poolthäälega.

Otsus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 3

 Arvamuse andmine kinnisasja loataotlusele       
Ettekandja: maanõunik -Piret Miller
OÜ Canis Lupus on esitanud Saare maavanemale taotluse loa saamiseks Nastiku kinnistu , kinnistusraamatu registriosa nr 3646534,  katastriüksuse nr 38601:004:0239  suurusega 14.96 ha, omandamiseks. Nastiku katastriüksus on riigivararegistris registreeritud maa, mille volitatud asutus on Maa-Amet.
Äriregistri andmetel on OÜ Canis Lupus põhitegevusalaks mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine. OÜ Canis Lupus  kinnitab oma taotluses, et on tellimas metsakorralduskava Nastiku kinnisasja kasutamiseks ja majandamiseks, tagades sellega maa sihtotstarbelise kasutamise.
Laimjala Vallavolikogu hinnangul on Nastiku kinnistu võõrandamine kooskõlas avaliku huviga ning loa andmine kinnistu omandamiseks ei takista Laimjala vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.
Lähtudes eeltoodust ja kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 8 lõigete 1 ja 2 alusel ning arvestades maavanema 24.03.2014 taotlust nr 8-3/2014/435, Laimjala Vallavolikogu
toetada loa andmist OÜ Canis Lupus (registrikood 12178631) Kõiguste külas asuva Nastiku kinnistu kinnistusraamatu  registriosa  nr 3646534 koosseisus oleva katastriüksuse nr 38601:004:0239 omandamiseks kuna loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega takista Laimjala vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.;

Otsus võeti vastu 5 poolthäälega.

Otsus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 4

Vaide Laimjala Vallavolikogu 13.02.2014.a. otsusele nr 14 tagastamine
Ettekandja:vallasekretär – Merike Liiv
OÜ Siluri Kaevandused on esitanud vaide Laimjala Vallavolikogu 13.02.2014. aasta otsuse nr 14  „Laimjala valla kohalike teede nimekirja kinnitamine“peale.

Vaide esitaja OÜ Siluri Kaevandused leiab, et Laimala Vallavolikogu 13.02.2014.a. otsus nr 14 „Laimjala valla kohalike teede nimekirja kinnitamine“ ei ole õiguspärane ning vaidlustab selle täies ulatuses.
HMS § 54 sätestab, et haldusakt on õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta  ning vastab vorminõuetele.
Vaide esitaja leiab, et Saastna tee (tähistusega 3860156) ei ole alates Roolaiu kinnistust tee teeseaduse mõttes, kuna seda ei ole rajatud. Teeseaduse § 5 lg 1 kohaselt on maantee väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks ja § 51 kohaselt määratakse kohalike teede nimekiri vallavolikogu otsusega.
Kohalik tee on kohalik maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee, kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ja teeseaduse § 4 lõikes 3 sätestatud korras vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud eratee.
Liiklusseaduse § 2 punkti 81 kohaselt on tee jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala. Pinnastee on põllu-, metsa,- või muu selline pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud.
HMS § 71 lg 1 sätestab, et vaide võib esitada isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Laimjala Vallvolikogu otsus, mis määratleb valla- ja erateede avalikuks kasutuseks ei riku ega piira vaide esitaja õigusi ega vabadusi. Vaiet ei ole võimalik esitada kolmanda isiku õiguste kaitseks või lihtsalt objektiivse õiguspärasuse kaitseks ühiskonnas.
Laimjala vallavolikogu leiab, et eeltoodu alusel puudub vaide esitajal OÜ Siluri Kaevandused vaide esitamise õigus, sest Laimjala valla kohalike teede nimekirja kinnitamisega ei rikuta vaide esitaja õigusi ( HMS § 71 lg 1) ning vaiet ei ole võimalik esitada kolmanda isiku kaitseks või lihtsalt objektiivse õiguspärasuse kaitseks ühiskonnas.
Arvestades  esitatud seisukohti ja põhjendusi, otsustab Laimjala Vallavolikogu vaide tagastada haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 punkti 1 alusel.
Otsuse eelnõu pandi hääletusele.
Otsus võeti vastu 5 poolthäälega.
Otsus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 5

Jaoskonnakomisjoni moodustamine Euroopa Parlamendi valimisteks
Ettekandja: vallasekretär Merike Liiv
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 13 ning rahvahääletuse seaduse § 19, mille alusel jaoskonnakomisjoni esimehe ja pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest  ning asendusliikmed nimetab volikogu vallasekretäri ettepanekul ning ülejäänud liikmed mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud erakondade esitatute seast teen ettpaneku
moodustada jaoskonnakomisjon viie liikmeline. Komisjoni kooseisuga olen arvestanud juba aastaid kokku töötanud inimestega. Samuti on ka Eesti Keskerakonna poolt esitatud kandidaat valimiste läbiviimise kogemusega.

Minu  ettepanek on nimetada jaoskonnakomisjon järgmises koosseisus: esimees – Merike Liiv,
liikmed: Aive Sepp, Piret Miller, Eha Pokk, Katrin Tarkin  – Eesti Keskerakonna poolt ja  asendus-liikmeteks nimetada:
Elle Toll, Rohta Lember
Volikogu kinnitas esitatud jaoskonnakomisjonikoosseisu ja asendusliikmed 5 poolthäälega.
Otsus juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 6

Muhu- ja Ida Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja:ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus
Muhu- ja Ida Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri oli kuvatud ka ekraanile. Arutati  kas meie vallal võiks ka olla mõned piirkonnad, kes oleks vabastatud korraldatud jäätmeveos. ( väga hõre asustus, väga eraldatud jne) . Eelnõu  I lugemine lõpetati ja suunati II lugemisel , kus tuleb ka selgitusi jagama Maasi Jäätmehoolduse OÜ juht Tambet Tamm. Ettepanekud ja parandused esitada enne test lugemist.

 

Päevakorrapunkt nr 7

Audiitori määramine
Ettekandja: vallasekretär Merike Liiv
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 ja § 22 lõike1 punktist 1  ning  raamatupidamise seadus §14 lõigetest 2 ja 3 ja  tuginedes varasematele auditeerimistele on  vallavalitsuse ettepanek jätkata koostööd audiitorfirma OÜ Audit EG- ga.
Volikogu nõustus vallavalitsuse ettepanekuga ja määrab Laimjala valla 2013 aasta majandusaasta aruande audiitori järeldusotsuse andjaks OÜ Audit EG (registrikood 10033644).
Audiitoriga sõlmib lepingu vallavanem Vilmar Rei.
Otsus võeti vastu 5 poolthäälega.

 

Päevakorrapunkt nr 8

Laimjala vallavolikogu 18.12.2013. otsuse nr 11  muutmine
18.detsembri 2013.a. otsusega on volitatud vallavanem Vilmar Rei'd kontrollima vallas asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmist tee kasutamisel ja kaitsmisel ning tegema nimetatud nõuete rikkujatele ettekirjutusi. Teeseaduse § 39 lg 1 p 2 ütleb, et käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmist avalikult kasutatava tee kasutamisel ja kaitsmisel on õigus kontrollida ja teda ettekirjutusi kohaliku omavalitsuse volikogu volitatud ametnikul kohalikul teel. Avaliku teenistuse seaduse ( ATS) § 7 lg 1 kohaselt on ametnik isik, kes on riigiga või kohaliku omavalitsuse üksusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes. ATS-i alusel ei ole vallavanem ametnik, seega käesoleval juhul ei ole võimalik, et volikogu volitab vallavanema ametnikuks, kes TeeS  alusel järelvalvet teostab.
TeeS  ei sätesta kohaliku omavalitsuse volikogu poolt volitatud ametnikule nõudeid, seega seaduse kohaselt ametijuhend ja miinimumkvalifikatsioon nõutav ei ole. Kuna ehitus- ja majandusnõunik peab ka teeregistrit, siis on ettepanek asendada 18. detsembri otsuses volitatud ametnikuks Ado Aus.
Eelnõu oli kuvatud ekraanile.
Eelnõu pandi hääletusele.
5 poolthäälega võeti esitatud muudatusettepanek vastu.
Otsus juurde lisatud.

 

Infod:
Muhu- ja Ida Saaremaa Hooldekeskuse käivitamisest
Kuke oja projekti vastuvõtmisest
28. juuni – paadi orienteerumine- eestvedaja – Meren Tamm
Teeme ära – 3. mai Sääremäel ja 10. mai kooli juures.

 

Volikogu esimees
Aarne Lember 

protokollis
Merike Liiv

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee