27. mai 2014.a.
nr. 8

VOLIKOGU VIII  KOOSSEISU  ISTUNGI  PROTOKOLL

Algus kell 14.00, lõpp 15.00

Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus:  ------------

Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, maanõunik Piret Miller, ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus.
Istungil osalesid: ---------------------

Ekraanile kuvatud istungi päevakorraprojekti  tutvustas volikogu esimees Aarne Lember. Volikogu esimees pani hääletusele esitatud  päevakorra. 7 poolthäälega kinnitati ekraanile kuvatud päevakord.

 

Päevakord:

1. Laimjala valla arengukava kinnitamine aastateks 2014-2020  määrus 7
2. Muhu- ja Ida Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri pdf – A.Aus (II lugemine), määrus 8

Info:
Huvide deklaratsiooni täitmisest  - M.Liiv; 
13.02. 2014. volikogu istungi protokollist - (T.Karma järepärimine).

 

Päevakorrapunkt nr 1

Laimjala valla arengukava kinnitamine aastateks 2014-2020
Ettekandja: maanõunik Piret Miller

Arengukavasse on avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud sisse viidud.
Laimjala vallavolikogu võttis vastu Laimjala valla arengukava aastateks 2014-2020  7 poolthäälega.
ARENGUKAVA  juurde lisatud.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Muhu- ja Ida Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja:ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus

Uue jäätmehooldudseeskirja eelnõu on läbinud I lugemisekõigis osalevate valdades. Eelnõu algse variandi kohta laekunud ettepanekute alusel on eelnõusse sisse viidud järgmised muudatused:
− eeskirja vormistamise põhimõtteid on muudetud – paragrahvid on nüüdseat pealkirastatud, osa seni eraldi paragrahvides sisaldunud sätteid on viidud sama paragrahvi erinevatesse lõigetesse, loogilisuse huvides on tehtud üksikuid ümberpaigutusi.;
− ühise jäätmmahuti kasutamist võimaldatakse edaspidi ka tiheasustusaladel (eelnõi § 14 lg 2);
− täpsustatud on jäätmemahuti tühjendamise sagedusele seatavaid nõudeid, viidates korraldatud jäätmeveost tulenevatele erisustele ( eelnõu § 20, eelnõu algses versioonis § 23);
− sõnastatud on ümber paragrahv, mis sätestab korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja kohustusi segaolmejäätmete käitlemisel.
− Eemaldatakse tingimus, mille kohaselt saavad omavalitsuse elanikud kogumajapidamises tekkinud ohtliku jäätmed jäätmejaama tasuta ära anda vaid siis, kui vallas asub nende rahvatikuregistri järgne elukoht, täpsustatakse muude jäätmevaldajate kohustust katta enda ohtlike jäätmete käitlemise kulud (§ 30 lg 4 ja § 31).
− samuti täpsustakse tervishoiu- ja veterinaarteenuste osutamisel tekkinud jäätmete korda, sealhulgas nõudeid jäätmehoidla ruumile.
Eeskirja jõustumise kuupäevaks sätestatakse 1. juuli 2014, eeskirja korraldatud jäätmevedu puudutav osa ( peatükk IV)  rakendamiseks seatakse 1. veebruar 2015 (§ 56).

Eelnõu pandi hääletusele.
7 poolthäälega võeti vastu Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri.
Eeskiri juurde lisatud.

Infod:
Vallasekretär tutvustas uut MHD deklareerimise korda , viisi ja tähtaega.
Seoses eelmisel aastal jõustunud uue KVSiga ja uue huvide deklareeimise korraga tutvustas vallasekretär uut MHD deklareerimise viisi( läbi e-maksuameti), korda ja tähtaega. Täitmise juhend volinikele saadetud.

OÜ Siluri Kaevandused- järelpärimine 13. veebruari volikogu istungi protokolli  kohta
(järelpärimine lisatud ).
- Volikogu liikmed tutvusid OÜ Siluri Kaevandused järelpärimisega veebruari kuu protokolli kohta, kus osalesid ka Maris ja Tarmo Karma (OÜ Silurikaevandused) ja Väino Lodi.

Volikogu  seisukoht oli, et protokollile  võib lisada, et V. Lodile pakuti võimalust sõna võtta peale T.Karma sõnavõttu, aga ta ei soovinud.

 

Volikogu esimees
Aarne Lember 

protokollis
Merike Liiv

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee