30. juuni 2014.a.
nr. 9

VOLIKOGU VIII  KOOSSEISU  ISTUNGI  PROTOKOLL

 

Päevakord:

Algus kell 10.00, lõpp 11.00

Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: laura Väli, Ardo Kaljuste
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, maanõunik Piret Miller, ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus, sotsiaalnõunik Rohta Lember
Istungil osalesid: ------
Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakorra projekt  kinnitati 5 punktiline 5  poolthäälega .

Päevakord:

1. Laimjala valla 2013.aasta majandusaasta aruande kinnitamine                           otsus 30
vallavanem – V.Rei                                                                                      
2. Kuressaare Linnavolikogu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks ja võimaliku
ühisosa leidmiseks eesmärgiga moodustada Saare maakonnas üks omavalitsus      otsus 31
3. Puhkusele lubamine                                                                                              otsus 32
4. Laimjala valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri                                                  määrus 9
5. Kahtla lasteaed-põhikoolis lasteaia õppetasu kehtestamine                                 määrus 10                                                                                                                                                                                                                          


Päevakorrapunkt nr 1

Laimjala valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandjad: vallavanem Vilmar Rei
Volikogu tutvunud sõltumatu vandeaudiitori aruandega kinnitas 5 poolthäälega otsuse nr 30 Laimjala valla 2013.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsus juurde lisatud: 2013. aasta majandusaasta aruanne pdf

 

Päevakorrapunkt nr 2

Kuressaare Linnavolikogu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks ja võimaliku
ühisosa leidmiseks eesmärgiga moodustada Saare maakonnas üks omavalitsus.

Kuressaare Linnavolikogu on oma 22. mai 2014.a. otsusega nr 22 teinud Saare maakonna omavalitsustele ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks ja võimaliku ühisosa leidmiseks, seades eesmärgiks moodustada Saare maakonnas üks omavalitsus.
Laimjala volikogu jääb oma varasemate seisukohtade juurde ja  on arvamusel, et püüdes muuta halduskorraldust Saaremaal, on vaja vaadata maakonna kui terviku huvisid.
Kindlasti toetame omavalitsuste suuremat koostööd ja oleme valmis sellesse panustama.
Tulenevalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse  § 9 lg 2 ja 3  volikogu o t s u s t a b:
1.Võtta vastu Kuressaare Linnavolikogu ettepanek  võimaliku ühisosa leidmiseks ja nõustuda läbirääkimiste alustamisega Saare maakonnas ühe omavalitsuse moodustamiseks.
Otsus juurde lisatud.


Päevakorrapunkt nr 3

Puhkusele lubamine

Taotluse  esitas vallavanem Vilmar Rei.
Vallavanem on  puhkusele jäämise  taotluse teinud ajavahemikus 25. august – 28 september.  Vastavalt ametijuhendile määrati puhkuse ajaks asendajaks ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus.
Vallavanema taotlus puhukuse kohta rahuldati.
Esitatud otsuse eelnõu kinnitati  5 poolthäälega.
Otsus  juurde lisatud

 

Päevakorrapunkt nr 4

Laimjala valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri 
Ettekandja:ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus.

Määrusega sätestatakse Laimala valla avaliku kasutusega kohalike teede haldamise, kasutamise ja kaitse korraldamise alused ja nõuded.
Määruse eelnõule parandusi ega täiendusi ei olnud esitatud. Volikogu võttis esitatud eelnõu esitatud kujul vastu.
Määrus võeti vastu 5 poolthäälega.
Määrus jõustub e- riigi teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 

Päevakorrapunkt nr 5

Kahtla lasteaed-põhikoolis lasteaia õppetasu kehtestamine
Ettekandja: majanduskomisjon.

30.aprilli  Kahtla lasteaed põhikooli hoolekogu koosolekul otsustati lasteaia kohatasu suuruseks 6 eurot ja esitati see ka volikogule kinnitamiseks. Hoolekogu poolt oli ära tehtud ümbruskonna lasteaedade kohatasude ja toiduraha maksumuste võrdlus.
Volikogu nõustus hoolekogu poolt tehtud ettepanekuga ja kehtestada Kahtla Lasteaed-Põhikooli lapsevanemate poolt kaetava lasteaia õppetasu suuruseks 6 eurot lapse kohta kuus alates 1. augustist 2014 .
Lapsevanem maksab õppetasu Laimjala Vallavalitsuse arveldusarvele esitatud arve alusel.
Määrus võeti vastu 5 poolthäälega.
Määrus jõustub e- riigi teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 

Volikogu esimees
Aarne Lember 

protokollis
Merike Liiv

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee